Tạp chí 2d Artist – chuyên về các nhân vật siêu anh hùng

Đây là trang sưu tầm tất cả các tạp chí 2d Artist, chuyên về hội họa giả tưởng tựa tựa như bộ tạp chí ImagineFX mà Viết Chì Gỗ đã từng giới thiệu trước đây. 

Bộ sách hiện nay đã có hơn 100 quyển, dù chưa đầy đủ và mình vẫn đang cập nhật và bổ sung thường xuyên. Sách đẹp ở định dạng digital PDF, để download, bạn click phải lên chữ PDF và chọn “save link as…

2014

 • 097_2dArtist_2014-01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 098_2dArtist_2014-02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 099_2dArtist_2014-03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 100_2dArtist_2014-04 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2013

 • 085_2dArtist_2013-01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 086_2dArtist_2013-02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 087_2dArtist_2013-03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 088_2dArtist_2013-04 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 089_2dArtist_2013-05 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 090_2dArtist_2013-06 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 091_2dArtist_2013-07 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 092_2dArtist_2013-08 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 093_2dArtist_2013-09 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 094_2dArtist_2013-10 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 095_2dArtist_2013-11 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 096_2dArtist_2013-12 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2012

 • 073_2dArtist_2012-01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 074_2dArtist_2012-02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 075_2dArtist_2012-03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 076_2dArtist_2012-04 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 077_2dArtist_2012-05 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 078_2dArtist_2012-06 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 079_2dArtist_2012-07 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 080_2dArtist_2012-08 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 081_2dArtist_2012-09 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 082_2dArtist_2012-10 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 083_2dArtist_2012-11 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 084_2dArtist_2012-12 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2011

 • 061_2dArtist_2011-01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 062_2dArtist_2011-02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 063_2dArtist_2011-03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 064_2dArtist_2011-04 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 065_2dArtist_2011-05 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 066_2dArtist_2011-06 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 067_2dArtist_2011-07 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 068_2dArtist_2011-08 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 069_2dArtist_2011-09 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 070_2dArtist_2011-10 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 071_2dArtist_2011-11 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 072_2dArtist_2011-12 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2010

 • 049_2dArtist_2010-01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 050_2dArtist_2010-02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 051_2dArtist_2010-03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 052_2dArtist_2010-04 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 053_2dArtist_2010-05 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 054_2dArtist_2010-06 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 055_2dArtist_2010-07 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 056_2dArtist_2010-08 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 057_2dArtist_2010-09 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 058_2dArtist_2010-10 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 059_2dArtist_2010-11 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 060_2dArtist_2010-12 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2009

 • 037_2dArtist_2009-01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 038_2dArtist_2009-02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 039_2dArtist_2009-03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 040_2dArtist_2009-04 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 041_2dArtist_2009-05 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 042_2dArtist_2009-06 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 043_2dArtist_2009-07 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 044_2dArtist_2009-08 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 045_2dArtist_2009-09 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 046_2dArtist_2009-10 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 047_2dArtist_2009-11 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 048_2dArtist_2009-12 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2008

 • 025_2dArtist_2008-01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 026_2dArtist_2008-02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 027_2dArtist_2008-03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 028_2dArtist_2008-04 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 029_2dArtist_2008-05 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 030_2dArtist_2008-06 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 031_2dArtist_2008-07 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 032_2dArtist_2008-08 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 033_2dArtist_2008-09 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 034_2dArtist_2008-10 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 035_2dArtist_2008-11 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 036_2dArtist_2008-12 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2007

 • 013_2dArtist_2007-01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 014_2dArtist_2007-02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 015_2dArtist_2007-03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 016_2dArtist_2007-04 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 017_2dArtist_2007-05 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 018_2dArtist_2007-06 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 019_2dArtist_2007-07 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 020_2dArtist_2007-08 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 021_2dArtist_2007-09 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 022_2dArtist_2007-10 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 023_2dArtist_2007-11 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 024_2dArtist_2007-12 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2006

 • 001_2dArtist_2006-01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 002_2dArtist_2006-02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 003_2dArtist_2006-03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 004_2dArtist_2006-04 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 005_2dArtist_2006-05 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 006_2dArtist_2006-06 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 007_2dArtist_2006-07 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 008_2dArtist_2006-08 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 009_2dArtist_2006-09 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 010_2dArtist_2006-10 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 011_2dArtist_2006-11 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 012_2dArtist_2006-12 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

library_book

Leave a Reply