30 câu nói truyền cảm hứng cho người đi học

Vai trò của người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là một huấn luyện viên đầy nhiệt huyết đem ngọn lửa đam mê đến người đi học. 

Dưới đây là 30 câu nói truyền cảm hứng cho học viên sưu tầm từ trang https://www.canva.com/learn/30-inspiring-quotes-students/

“The man who does not read books has no advantage over the one who cannot read them.” — Mark Twain

“Người có học mà không đọc sách thì cũng không hơn gì những người không biết đọc”

“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” — Malcolm X

“Học vấn là tấm hộ chiếu đến tương lai, vì ngày mai tuỳ thuộc vào những gì bạn chuẩn bị ở ngày hôm nay”


“Teachers can open the door, but you must enter it yourself.” — Chinese proverb

“Thầy có thể là người mở cho bạn cánh cửa, còn bước qua là việc của bạn”


“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.” —B.B. King

“Thứ tuyệt vời nhất từ việc học là không ai có thể lấy cắp nó từ bạn được”


“Education is the most powerful weapon you can use to change the world.” — BB King

“Học vấn là vũ khí quan trọng nhất mà bạn cần trang bị để thay đổi thế giới”


“The mind is not a vessel to be filled but a fire to be ignited.” – Plutarch

“Đầu óc không phải là 1 cái bình cần được đổ đầy mà là một ngọn lửa cần được nhóm lên”


“Don’t let what you cannot do interfere with what you can do.” — John Wooden

“Đừng cho phép những thứ không thể ảnh hưởng đến những thứ có thể mà bạn làm được”


“A person who never made a mistake never tried anything new.” — Albert Einstein

“Một người không bao giờ sai lầm cũng sẽ là người không bao giờ cố gắng thử được 1 cái gì mới cả”


“Learning is never done without errors and defeat.” – Vladimir Lenin

“Việc học tập sẽ không bao giờ thực hiện được mà không có sai lầmthất bại


“Never let the fear of striking out stop you from playing the game.” — Babe Ruth

“Đừng bao giờ cho phép tâm lý ngại va chạm ngăn cản bạn ngừng chơi thể thao”


“Procrastination makes easy things hard and hard things harder.” — Mason Cooley

“Chần chừ, do dự sẽ khiến cho những thứ dễ dàng sẽ trở thành thứ càng lúc càng khó hơn”


“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” – Zig Ziglar

“Bạn không phải trở nên vĩ đại để bắt đầu, mà bạn sẽ bắt đầu thành vĩ đại


“The expert in anything was once a beginner — Helen Hayes.”

“Một chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng từng đã có lúc là 1 người tập sự”

 


“The way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney

“Cách để bắt đầu 1 việc gì đó là hãy thôi nói về nó mà hãy bắt tay ngay vào thực hiện


“There are no shortcuts to any place worth going.” — Beverly Stills

“Không có con đường tắt đến nơi nào đó có giá trị bằng là tự mình bước đi


“I think it’s possible to ordinary people to choose to be extraordinary.” — Elon Musk

“Tôi nghĩ người bình thường luôn có thể chọn cho mình để trở thành phi thường


“I find that the harder I work, the more luck I seem to have.” – Thomas Jefferson

“Tôi nhận thấy rằng tôi làm việc càng chăm chỉ, càng được nhiều may mắn”


“Genius is 10% inspiration, 90% perspiration.” — Thomas Edison

“Thiên tài là 10% cảm hứng, 90% mồ hôi


“Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.” – Jim Ryun

Động lực là thứ giúp bạn bắt đầu, Thói quen mới là thứ giúp bạn tiếp tục bước đi


“Success is the sum of small efforts, repeated.” — R Collier

Thành công là tổng hợp các nỗ lực nhỏ, lặp đi lặp lại”


“The best way to predict your future is to create it.” —Abraham Lincoln

“Cách tốt nhất để dự báo tương lai của bạn là tự mình tạo ra nó”


“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” ― Eleanor Roosevelt

“Tương lai tuỳ thuộc vào những người có niềm tin vào cái đẹp ước mơ của họ”


“You are braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think.” — A.A Milne

“Bạn dũng cảm hơn bạn tin, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ”


“Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.” – Albert Einstein

Học từ hôm qua. Sống cho hôm nay. Hy vọng cho ngày mai”


“The more that you read, the more things you will know, the more that you learn, the more places you’ll go.” — Dr. Seuss

“Bạn càng đọc, càng biết nhiều, càng học được nhiều, bạn càng đi nhiều nơi hơn”


“Today a reader. Tomorrow a leader.” – Anonymous

“Hôm nay là người đọc sách, ngày mai là nhà lãnh đạo


“In a world where you can be anything, be kind.” — Jennifer Dukes Lee

“Trong cái thế giới mà bạn có thể trở thành bất cứ điều gì, thì hãy cố gắng sống thật tử tế”


“None of us is as smart as all of us.” — Ken Blanchard

“Không ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta kết hợp lại”


“He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever.” — Chinese Proverb

“Hỏi 1 câu, anh ấy bị coi là 1 tên ngốc trong 5 phút, nhưng nếu không hỏi thì sẽ là 1 tên ngốc mãi mãi”


“You have to be odd to be no.1.” — Dr. Seuss

Nếu muốn trở thành số 1, trước hết bạn phải là số lẻ

Leave a Reply