Acrobat – Những câu hỏi thường gặp

Chuyên tranh về những câu hỏi thường gặp khi sử dụng Acrobat

Đổi tên người comment trong Acrobat Reader

Tạo button chuyển trang cho file PDF trong Acrobat

  • Mở file bằng Acrobat. Chọn Tools > Edit PDF
  • Tạo button ở trang nguồn (Ví dụ từ trang 1, click vào 1 nút để di chuyển đến trang 5)
    • Ở trang 1, chọn Link > Add or Edit
    • Sử dụng mouse drag 1 hình chữ nhật để tạo button. (Lưu ý là acrobat không hiển thị khung chữ nhật này nên nếu không rành bạn sẽ khá lúng túng). Sau khi drag, hộp thoại “Create Link” xuất hiện, mặc định sẽ là “Go to a page view“. Click “Next”, xuất hiện hộp thoại “Create Go to View“
  • Thiết lập trang đích: Di chuyển đến trang 5, click lên trang 5 để đánh dấu trang 5 là trang hiện hành. Click “Set Link”

Vậy là xong. Một button ở trang 1 liên kết đến trang 5 đã được thành lập. (bài chi tiết)

Leave a Reply