AD iPad – Trở về thiết lập mặc định

Để trở lại giao diện mặc định của Affinity Designer trên Mac đã được giới thiệu ở bài trước, thế còn Affinity Designer trên iPad thì sao?

Để trở lại các thiết lập mặc định, bạn hãy vào  document >  Defaults > Factory Reset

Leave a Reply