AD Mac – Xuất artboard thành nhiều file ảnh

Khi xuất file bằng File > Export, bạn sẽ thấy rất nhiều định dạng và nhiều thiết lập mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu có ý định xuất một file adesign có nhiều Artboard thì bạn sẽ gặp 1 vấn đề.

Đó là bạn không thể xuất hàng loạt các Artboard ra các file ảnh PNG. Hạn chế thao tác này là bạn chỉ xuất riêng lẽ từng Artboard, hoặc họa chăng là xuất ra các artboard vào 1 ảnh PNG to đùng với tất cả các artboard trên đó.

1. Xuất PNG từ File > Export

2. Xuất file PNG trong Export Persona

Nhấn icon Export Persona , icon cuối cùng trong 3 icon ở góc trái, trên giao diện Affinity Designer

  • Chọn định dạng export trong bảng lệnh Export Options
  • Trong bảng lệnh Slices, Click Export Slices

Leave a Reply