AD Mac – Trở về thiết lập mặc định

Lá bùa cho người bắt đầu làm quen với một ứng dụng nào đó là… tìm cách trở về giao diện ban đầu khi bị mất phương hướng sau một hồi vọc vạch quá trớn.

Để trở lại các thiết lập mặc định, bạn hãy vào Edit > Defaults > Factory Reset

Leave a Reply