AP iPad – Trở về thiết lập mặc định

Tiếp tục với tính năng “trở về giao diện mặc định” nhưng lần này với ứng dụng Affinity Photo trên iPad.

Để trở lại các thiết lập mặc định, bạn hãy vào  document >  Defaults > Factory Reset

Leave a Reply