AP Mac – Nền giấy trong suốt

Khi bạn cần 1 trang giấy trong suốt chứ không phải là nền trắng mặc định trong Affinity Photo 1.7, thì đây là bài dành cho bạn

Có 2 cách để bạn thiết lập canvas trong suốt

Cách 1: Thiết lập lúc tạo file mới

Kiểm dòng Transparent background trong phần Color

Nếu bạn đã tạo file rồi thì sao? Đó là lúc bạn xem qua cách 2 dưới đây

Cách 2: Thiết lập nền giấy trong suốt trong file afphoto

Bạn kiểm chọn dòng Transparent background trong menu Document

Leave a Reply