Blender 2.8 và magic mouse

Các thao tác cảm ứng và những thiết lập magic mouse trong Blender 2.8

Chuột magic mouse và thao tác với View port

  click trái để chọn đối tượng

  click phải để định vị con trỏ 3D (là vị trí cho thao tác tiếp theo, ví dụ là vị trí di chuyển đối tượng đến)

  cuộn lên mặt chuột

  • Rotate: cuộn
  • Pan: nhấn và cuộn
  • Zoom: nhấn  cuộn

Lưu ý: Có thể bạn phải click lên màn hình trước 1 cái, rồi mới nhấn phím và cuộn

Thiết lập click phải – click trái chuột

Trước đây nút trái chuột dành cho con trỏ 3D để định vị đối tượng thêm vào hoặc tâm các phép bién đổi. Điều này gây khó khăn cho dân đồ họa khi mà tất cả các phầm mềm đồ họa khác đều click chọn bằng nút trái chuột. Với phiên bản 2.8 thì mặt định nút trái chuột sẽ là selection và con trỏ 3D sẽ là nút phải chuột + Shift.

Nếu đã quen với việc chọn đối tượng bằng click phải chuột như trước đây thì bạn điều chỉnh trong

  • Edit > Preferences
  • Keymap > Select With

Leave a Reply