Chặn sách từ Knob Creek Metal Arts

Đơn giản chỉ là 2 miếng chặn 2 đầu, giữ cho sách dựng đứng thành hàng không đổ, nhưng qua ý tưởng của nhà thiết kế Knob Creek Metal Arts, chúng thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.


http://www.knobcreekmetalarts.com/Football-Bookends-p/20190.htm

Leave a Reply