Khung cảnh dưới mặt nước

Không gì lung linh huyền ảo bằng khung cảnh dưới mặt nước mà vai trò chính là ánh sáng khuếch tán và phản chiếu xuyên qua khối nước trong vắt.

Tạo file có chiều đứng có kích thước 800 x 1280 trên Affinity Photo trên iPad

Tạo đáy biển

 • Tạo New Fill layer
  • Sử dụng Gradient tool  áp Elliptical Gradient với 4 gradient stop từ tâm RGB (170-195-215) – RGB (170-195-215) – RGB (80-185-220) – RGB (50-125-190)
 • Tạo thêm một new Fill layer màu trắng,
  • chọn Commands > Rasterise
  • Áp Filters > Perlin Noise
   • Octaves10
   • Zoom 25
   • Persistence 75
  • Blend Mode: screen
  • Filters > Minimum Blur  4.5px
  • Filters > Perspective
  • Giới hạn các quầng nắng bằng Gradient tool trên mask layer

Tạo mặt biển nhìn từ dưới lên

 • Tạo thêm Fill Layer
  • đổ màu solid RGB (70-255-255)
  • Commands > Rasterise
 • Áp Filters > Perlin Noise
  • Octaves10
  • Zoom 25
  • Persistence 75
 • Blend Mode: screen
 • Filters > Diffuse (2)
 • Filters > Perspective
 • Giới hạn các quầng nắng bằng Gradient tool trên mask layer
 • Gradient tool on mask layer
 • Chuyển qua Selections Persona, dùng Ellipse Marquee selection, Feather 100px chọn mảng ở giữa
 • Chuyển lại Photo Persona, Commands > Duplicate để nhân bản vùng chọn ra layer mới
 • Áp Adjustments > Threshold và merge layer hiệu ứng vào layer nằm dưới

Tạo tia nắng khúc xạ qua làn nước

 • Tạo Fill Layer
 • Dùng Gradient tool áp Conical gradient với nhiều gradient stop có độ xám khác nhau
 • Chuyển Blend mode: overlay
 • Giới hạn các quầng nắng bằng Gradient tool trên mask layer
 • Che bớt chân nắng băng Brush tool

(thêm noise vào vệt nắng)

Clip hướng dẫn trên youtube

 

Leave a Reply