Tranh phong cảnh từ thức ăn (1/2)

Chính xác hơn là nguyên liệu tạo ra tranh là thức ăn và rau củ, và đây là lĩnh vực mình biết đến ông Carl Warner hơn là các bức phong cảnh nude của bài đăng hôm qua.

Carl Warner – Liverpool, England
2001 a Breadscape
Aloma Window Final
Amazon Kayak
Autumn Flakes
Banana Balloon
Breadford Cheesedale
Bread Village
Broccoli Forest
Cabbage Sea
Candy Cottage
Cart Balloons
Celery Island Portrait
Celery Island Panorama
Celery Forest
Cereal Dust Bowl
Cheese Volcano
Cheesescape
Chinese Junk
Chocolate Express
Chrysler Building
Coconut Haystacks
Coralscape
Corn Candle
Cowboy Valley
Crab Cave
Crockerville
Cucumber Bridge
EA Cottage
EA Fairground
EA Market
Fishscape 1

Nguồn: http://www.carlwarner.com/foodscapes/

Leave a Reply