Từ Photoshop đến GIMP

Trang này dành riêng cho những ai đã quen sử dụng photoshop mà đang muốn tiếp cận với phần mềm GIMP để tận dựng ưu thế của phần mềm đề họa chuyên nghiệp miễn phí này.

Nhân dịp phầm mềm đồ họa miễn phí nổi tiếng GIMP thay đổi giao diện đen hiện đại, mình làm làm bài để người dùng photoshop dễ dàng tiếp cận với GIMP.

 ⟶  

Về công cụ

View

 •  zoom (nhấn ⌘ + scroll)  ⟶ zoom
 • nhấn space  ⟶ Hand
 •  crop  ⟶ Crop
 •  Measure  ⟶ Ruler

selection

 •  Rectangle Select  ⟶ Rectangular Marquee Tool
 •  Ellipse Select  ⟶ Elliptical Marquee Tool
 •  Free Select  ⟶ Lasso Tool
 •  Fuzzy tool  ⟶ Magic Wand tool

Draw

 •  Pencil  ⟶ pencil
 •  Paintbrush  ⟶ brush
 •  Eraser  ⟶ eraser
 •  Smudge  ⟶ Smudge

color

 •  Color Picker  ⟶ Eyedropper Tool
 •  Gradient  ⟶ Gradient Tool
 •  Bucket Fill  ⟶ Paint Bucket Tool

retouch

 •  Heal  ⟶ Healing brush tool
 •  blur/ shape  ⟶ Blur tool
 •  Dodge   ⟶ Dodge tool
 •  Wrap transform   ⟶

shape – path

 •  Paths tool  ⟶ Pen tool
 • Convert point tool
 • Direct selection tool

Transform

 •  Move  ⟶ Move tool
 •  Unified Transform  ⟶ Free transform
 •  Scale  ⟶ Scale
 •  Rotate  ⟶ Rotate
 •  Shear  ⟶ Shear
 •  Perspective  ⟶ Perspective

Text

 •  Text  ⟶ Type

Chuyển nhanh

 • zoom in ↔ out (⌘)
 • any tools ↔ hand (⎵)

Panel

 • Window ⟶  Windows > Dockable Dialogs  ⟶

 


Nguồn: https://docs.gimp.org/2.8/en/

Leave a Reply