Các bước chạy script trong Unity

Quy trình viết code trong Unity 2017

Bài viết này cho người mới về những bước cơ bản để viết và chạy script trong Unity 2017

A. Tạo file mới

 1. Tạo Project
  • Chọn New
  • Đặt tên cho Project (Ví dụ Roll a Ball)
  • Chọn Create project

bạn sẽ vào màn hình đầu tiên (xem)

 1. Tạo Scene

Khi đã tạo Project, nghĩa là Scene đã được tạo. Giờ bạn chỉ việc lưu nó thôi

Scene sẽ được lưu trong thư mục Asset. Bạn nên tạo folder riêng cho nó. Ví dụ

 • folder tên _Scenes,
 • tên scene là MiniGame

B. Tạo đối tượng

Có 2 cách tạo một 3D Object

 • GameObject: 3D Object > Plane
 • Hierarchy > Create: 3D Object > Plane

C. Tạo file cs

Tạo file Script

 • Tạo thư mục Scripts để chứa file Script
 • Tao Script có 3 cách (đặt tên là PlayerController)
  • Từ Assets > Create > C# Script
  • Từ bảng lệnh Project: Create > Script
  • Từ bảng lệnh Inspector: Add Component, chọn Languge: C Sharp

 • Một file cs được tạo ra trong thư mục ngoài cùng Asset. Kéo file này vào thư mục Scripts vừa tạo ở trên

B. Chỉnh sửa nội dung file Script

Có 3 cách để chỉnh sửa các dòng lệnh.

 • Click vào Context sensitive menu (hình bánh răng) trong bảng lệnh Player Controller
 • Click chọn file Script trong bảng lệnh Project. Click “Open” trong bảng lệnh Inspector: PlayerController Import Settings
 • Dclick file Script trong bảng lệnh Project

Từ cửa sổ Monodevelop, bạn có thể chỉnh sửa bằng cách thêm bớt các dòng lệnh

Để tra một hàm nào đó trong Unity API từ cửa sổ này

 • Quét chuột tên hàm (ví dụ quét chữ input)
 • Nhấn ⌘ + ‘ trên Mac, Ctrl + ‘ trên PC. Sẽ ra kết quả các hàm input trong thư viện Unity API

Nếu k mở được hãy tra thủ công bằng cách truy cập https://docs.unity3d.com/ScriptReference/

D. Liên kết file lệnh với đối tượng

Có nhiều cách

 • Drag kéo file cs từ bảng lệnh Project vào đối tượng trong bảng lệnh Hiarachy
 • Click chọn đối tượng, trong bảng lệnh inspector, Add component: Scripts: chọn Script
 • Click chọn đối tượng, trên menu component: Scripts: chọn Script

E. Chạy kết quả

 • Bật nút Play
 • Nhấn các nút mũi tên để di chuyển quả banh

1 thought on “Các bước chạy script trong Unity

Leave a Reply