Đăng Ký Khóa Học

hoạ sĩ thiết kế trên iPad

 Procreate

 Affinity Photo

 Affinity Designer

 LumaFusion

 Shapr3d

 GarageBand

 Pages

 Keynotes

hoạ sĩ thiết kế trên Mac

 Affinity Publisher – khoá học – thủ thuật

 Affinity Designer

 Affinity Photo

 GarageBand

 Pages

 Keynotes

Viết Chì Gỗ và Tác Phẩm
Doing what you like is freedom
Liking what you do is happiness