Affinity Publisher trên MacOS

Chương Trình đào tạo từ xa – Thành thạo Affinity Publisher trên MacOS trong 10 buổi học


Affinity Publisher là gì?

BÀI 1 – tổng quan

 • Giới thiệu (phần mềm, giao diện, công cụ, studio)
 • Tạo tài liệu mới (Bleed- margin)
 • Các thao tác trên màn hình (Zoom, Pan, Rotate,.. )
 • Các chế độ hiển thị (Grid, Ruler, Guide, Snap,..)
 • Các thiết lập cơ bản (đơn vị, hệ màu, canvas, reset default factory)

Bài 2:  Văn Bản

 • Chữ nội dung – Frame text
  • Các định dạng character, paragraph
  • Dropcap, lề, cột
  • list
  • character và paragraph, Style
  • Tabs, Glyphs, Typography
 • Chữ tiêu đề – Art text
  • Trang trí
  • text along path
  • Convert to curve

Bài 3: Lập bảng Table

 • Dòng và cột

Bài 4: Hình ảnh và shape

 • Align
 • Transform
 • Arrange
 • symbol – stock

Bài 5: Màu Sắc

 • Các hệ màu
 • Stroke và Fill
 • Solid và Gradient
 • Transparency

Bài 6: Hiệu ứng (Effect)

 • Layer FX
 • Mask
 • Noise

Bài 7: Interactive PDF

 • links

Bài 8: Dàn trang tài liệu

 • Page, Spead, Section
 • Master Page
  • Đánh số trang
  • Header – Footer
 • Tạo dòng “xem tiếp trang” và “tiếp theo trang”
 • Tạo trang mục lục
 • Tạo trang index

Bài 9: Đóng gói – Xuất file

 • Thông tin bản quyền (Fields)
 • Xuất file ảnh
 • Xuất file PDF

Bài 10: xuất bản 1 quyển sách

 • Cấu trúc 1 quyển sách
 • upload bán sách trên mạng

0977khôngtám5588 – Lê Minh Thành