Typography – Hình trong Chữ

Tiếp tục môn học thú vị typography với phần “hình trong chữ”. Vẫn là cách lồng ghép tương tự như ở phần “chữ trong chữ”, chỉ khác là hình sẽ được kết hợp để trở thành phần âm của ký tự nhưng theo quy tắc: Ký tự sẽ là chữ đầu tiên tên của hình bên trong (tiếng việt hoặc tiếng anh). Ví dụ hình 1 chú chim trong ký tự C (chim) hay B (bird)

Tất nhiên không phải ghép như thế nào cũng được, mà tính độc đáo sẽ tuỳ thuộc vào ý tưởng, thông minh và thẩm mỹ nữa. Nếu bạn vẫn còn thấy hơi khó hiểu thì xem các bài làm của các học viên trường ĐHMT dưới đây sẽ rõ hơn

 

MĂNG

 

SAO BIỂN

 

RAT (chuột)

 

CRY (khóc)

 

SÓNG

 

SAD

RÌU (hoặc RỰA tuỳ bạn)

 

HAPPY

 

ROBOT

Cái này mình… thua

 

ỐC (khá dễ)

 

TÁO đây

Leave a Reply