Phân quyền truy cập thư mục

Các cấp quyền hạn

 • Không nhìn thấy thư mục, file (ẩn)
 • Nhìn thấy thư mục nhưng không cho mở ra xem nội dung bên trong
 • Nhìn thấy thư mục nhưng không thấy nội dung bên trong (chỉ thấy thư mục trống)

Tạo folder

 • Tạo shared Folder: Control panel > Shared Folder > Create
 • Tạo Sub-folder: File Station > Create

Phân quyền shared folder

Phân quyền các thư mục con

 • Administration
  • Change permissions: This controls whether a user can change the permission of the file or folder.
  • Take ownership: This controls whether a user has ownership of the file or folder.
 • Read:
  • Traverse folders/Execute files: This controls whether a user can run a program file.
  • List folders/Read data: This controls whether a user can read data in a file.
  • Read attributes: This controls whether a user can view the attributes of a file.
  • Read extended attributes: This controls whether a user can view the extended attributes of a file.
  • Read permissions: This controls whether a user can read the permissions of the file or folder.
 • Write:
  • Create files/Write data: This controls whether a user can change the contents of a file.
  • Create folders/Append data: This controls whether a user can add data to the end of a file.
  • Write attributes: This controls whether a user can change the attributes of a file.
  • Write extended attributes: This controls whether a user can change the extended attributes of a file.
  • Delete subfolders and files: This controls whether a user can delete a folder.
  • Delete: This controls whether a user can delete a file.

 

vietchigo

 • design
  • print
   • quotation
   • process
   • final
  • presentation
 • education
  • painting
  • design
 • movie
  • Tips
  • Featurette
 • staff

Nhân viên

 • Không thấy
  • Công việc người khác
  • Quotation
 • Thấy
  • Công việc của mình
  • Bảng lương của mình

Khách hàng: Chỉ thấy final là file thành phẩm

 

 • vietchigo: read only
  • design: allow (this folder) read  k cho thấy các thư mục con
   • print: allow (this folder) read k cho thấy các thư mục con
    • process: allow (all) full control

Leave a Reply