Force Drawing Human Anatomy

Tạm dịch là “Giải phẫu học cơ thể người”. Là một quyển sách chất lượng rõ đẹp, chú thích rõ ràng về các dựng hình các cơ thể trong trạng thái đang chuyển động.


Force Drawing Human Anatomy

Thể loại: Cơ thể học người
Tác giả
: Michael Mattessi
Định dạng: true PDF (334 trang)
Dung lượng: 16.8 MB

Download:Force_Drawing_Human_Anatomy_by_Michael-Mattessi

CONTENT

Special Thanks
Preface
Key Concepts

Chapter 1: The Power of FORCE

Profile view template
Front view template
Contraction
Exercises and tips

Chapter 2: Mass and FORCEFUL Form 23 Exercises and tips

Chapter 3: FORCE Shape

Introduction
The rules of FORCE shape
Exercises and tips

Chapter 4: The Skeleton: Framework for the Figure

Joints
Ligaments
Tendons
Hard and soft
Exercises and tips

Chapter 5: How This Book Functions 65

Chapter 6: Head, Neck, Upper Back

Front
Exercises and tips
Side
Exercises and tips
Back
Exercises and tips

Chapter 7: Chest, Shoulders, Blades

Front
Upper girdle
Exercises and tips
Side
Exercises and tips
Back
Scapula
Exercises and tips

Chapter 8: Arms, Hands

Front
Hand—Palm side
Exercises and tips
Side
Extras
Hand—Side view
Exercises and tips
Back
Hand—Back view
Exercises and tips

Chapter 9: Abs, Obliques, Serratus Lats

Front
Exercises and tips
Side
Exercises and tips
Back
Exercises and tips

Chapter 10: Pelvis, TFL, Glutes

Front
Exercises and tips
Side
Exercises and tips
Back
Exercises and tips

Chapter 11: Thighs, Hamstrings

Front
Exercises and tips Side
Exercises and tips Back
Exercises and tips

Chapter 12: Knees, Calves, Feet

Front
Foot—Front view
Exercises and tips
Side
Foot—Outside and inside views Exercises and tips
Back
Exercises and tips

Chapter 13: Closing Thoughts

Index

Các trang minh họa

 

library_book

Leave a Reply