Các hàm C# trong Unity

Là chuyên trang về các function trong Unity5

Tham khảo

 • Cách mở file mới
 • Cách tạo script
 • Cách chỉnh file Script
 • Cách chạy kết quả

link các bước cơ bản chạy script trong Unity 2017

link Kiến thức C# cơ bản trong Unity

Tra cứu hàm

Để tra Unity API một hàm nào đó từ cửa sổ Monodevelop.

 • – Quét chuột tên hàm (ví dụ quét chữ input)
 • – Nhấn ⌘ + ‘ trên Mac, Ctrl + ‘ trên PC.

Nếu k mở được hãy tra thủ công bằng cách truy cập https://docs.unity3d.com/ScriptReference/

1. Hàm xuất ra phép tính đơn giản

Phần khai báo thư viện

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class VariablesAndFunctions : MonoBehaviour
{
.....
}

Khai báo biến: int myInt = 5;

 • tên biến myInt
 • giá trị 5
 • kiểu biến Int = interger (số nguyên)

Hàm trả về (có input, output)

int MultiplyByTwo (int number)
{
int ret;
ret = number * 2;
return ret;
}

 • input = number
 • output = ret

Hàm thực thi

void Start ()
{
myInt = MultiplyByTwo(myInt);
Debug.Log (myInt);
}

 • myInt được gán giá trị myInt x 2 của hàm MultiplyByTwo();
 • Debug.Log (myInt); → Xuất ra màn hình giá trị myInt cuối cùng

2. Hàm đổi màu đối tượng khi nhấn phím

 • Dòng public class ExampleBehaviourScript : MonoBehaviour
  • Khai báo lớp ExampleBehaviourScript, cùng tên với tên file cs
  • Sử dụng MonoBehaviour khi lập trình trên C#
 • Dòng Input. GetKeyDown(KeyCode.G). Hàm GetKeyDown trong lớp input ghi nhận sự kiện nhấn phím trên keyboard
 • Dòng gameObject.renderer.material.color = Color.red
  • gameObject = tên đối tượng
  • Renderer = tên lớp
  • material = kiểu biến
  • color = thuộc tính trong không gian RGB

Leave a Reply