Hiệu ứng chữ Light Burst

Thêm một hiệu ứng chữ trang trí theo kiểu lóe sáng thực hiện trên Affinity Photo phiên bản iPad

Bước 1: Tạo nền đen

Tạo một New Fill layer với nền đen

Bước 2: Nhập một chữ

Sử dụng font chữ DIN Condensed, kiểu bold, màu trắng

Bước 3: Áp Gradient

Áp Layer FX > Gradient overlay cho 2 biên màu (19-25-43) – (0-188-195)

Bước 4: Hiệu ứng Bevel & Emboss

Áp hiệu ứng Layer FX > Bevel / Emboss với các thiết lập dưới đây

 • inner
 • Depth 43%
 • Radius: 6
 • Azimuth 90o
 • Elevation 30o
 • Highlight opacity: 80
 • Shadow opacity 70

Bước 5: Hiệu ứng Zoom Blur

 • Áp hiệu ứng Filters Studio > Zoom Blur
 • Chỉnh Blend mode Lighten
 • Rastersize
 • Nhân bản ra 2 layer Comamands > Duplicate
 • Merge 2 layer lại: chọn 2 layer và Comamands > Merge Selected

Bước 6: Xử lý zoom blur bằng Perspective

Sử dụng Perspective: Dual plane để kéo phần lồi lóe sáng ở giữa về mặt ngang

 


youtube

 

Leave a Reply