Illustrator _ bảng phím tắt

Chuyên trang phím tắt hữu ích trên illustrator

Chuyển đổi nhanh (temporarily toggles)

  ⇄   Hand tool : space
  ⇄    Selection tool : Ctrl
Selection ⇄ Direction : Ctrl
Zoom : Ctrl_- /+  : Alt_lăn phím giữa
Zoom 100% : Ctrl_1
Hand 100% : Ctrl_0

Thiết lập

Trở về thiết lập mặc định Giữ Ctrl_Shift_Alt khi khởi động Ai
Dấu background Ctrl_Shift_D
Dấu Artboard Ctrl_Shift_H
Dấu Panel, Tool, option Tab
Dấu panel Shift_Tab
Mở rộng View F
Để panel tự động thu về Crtl_K > user interface > auto colapse ..panel

Vùng nhìn

Phóng to Ctrl_+
Thu nhỏ Ctrl_-
Hiển thị 100% Ctrl_1
Fix artboard Ctrl_0
Fix all Ctrl_Alt_0
Dclick lên zoom, hand tool

Path

Join Ctrl_ j
Average dialogue Ctrl_Alt _ j
Delete anchor
Add anchor +
covert anchor Ctrl_C
Tách Path

Draw

Ctrl_Shift_i Tắt biểu tượng phối cảnh
Average dialogue Ctrl_Alt _ j
Delete anchor
Add anchor +
covert anchor Ctrl_C
Tách Path

Color

None /
Solid ,
Gradient .
Standard D
Active Fill/Stroke  X
Toggle Fill/Stroke  Shit_ x
EyesDropper i
Color Setting Ctrl_Shift_K

Type

size Ctrl_Shift_>
Type tool T
Type panel Ctrl_T
Create Outlines Ctrl_Shift_0
Fix all Ctrl_Alt_0
Show Hidden Characters Ctrl_Alt_i

Bảng lệnh

LAYER
Hide selection Ctrl_3
Show all Ctrl_Alt_3
Lock selection Ctrl_2
Unclock all Ctrl_Alt_2
Khóa hết các layer không chọn Ctrl_Alt_Shift_2

 

Add shortcut
Find and Replace
Ghi chú:
Δ : Chuyển đổi từ bất kỳ công cụ nào. Ví dụ Δ  ⇄  : space (nhấn space sẽ chuyển nhanh qua hand tool từ bất kỳ công cụ nào)
✎  Với người dùng Mac: thay thế phím Ctrl thành phím Cmd

command  ⋅⋅⋅  ⌥ option, alt  ⋅⋅⋅  ⇧ shift  ⋅⋅⋅  ⌃ ctrl  ⋅⋅⋅  ⎵ spacebar  ⋅⋅⋅  ⇥ tab  ⋅⋅⋅  ↵ Enter

Leave a Reply