Tạp chí ImagineFX

Đây là trang sưu tầm tất cả các tạp chí ImagineFX, chuyên về hội họa digital số 1 hiện nay. Nội dung tạp chí không chỉ trình bày các tác phẩm tuyệt đẹp từ các họa sĩ digital trên khắp thế giới mà còn vô số các bài hướng dẫn, kiến thức hội họa hàn lâm tha hồ cho bạn học tập và tham khảo. 

Bộ sách hiện nay đã có hơn 100 quyển, dù chưa đầy đủ và mình vẫn đang cập nhật và bổ sung thường xuyên. Sách đẹp ở định dạng digital PDF, để download, bạn click phải lên chữ PDF và chọn “save link as…

2019

 • 2019-01_ImagineFX_169 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2019-02_ImagineFX_170 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2019-03_ImagineFX_171 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2019-05_ImagineFX_173 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2019-06_ImagineFX_174 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2019-07_ImagineFX_175 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2019-08 ImagineFX – issue 176PDF ⋅ 176.7 MB ⋅ EN
 • 2019-09_ImagineFX_177 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2019-10 ImagineFX – issue 178PDF ⋅ 194.2 MB ⋅ EN

2018

 • 2018-01_ImagineFX_156 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-02_ImagineFX_157 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-03_ImagineFX_158 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-04_ImagineFX_159 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-05_ImagineFX_160 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-06_ImagineFX_161 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-07_ImagineFX_162 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-08_ImagineFX_163 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-09_ImagineFX_164 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-10_ImagineFX_165 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-11_ImagineFX_166 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-12_ImagineFX_167 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2018-Christmas_ImagineFX_168 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2017

 • 2017-01_ImagineFX_143 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-02_ImagineFX_144 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-03_ImagineFX_145 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-04_ImagineFX_146 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-05_ImagineFX_147 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-06_ImagineFX_148 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-07_ImagineFX_149 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-08_ImagineFX_150 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-09_ImagineFX_151 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-10_ImagineFX_152 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-11_ImagineFX_153 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-12_ImagineFX_154 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2017-Christmas_ImagineFX_155 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2016

 • 2016-01_ImagineFX_130 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-02_ImagineFX_131 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-03_ImagineFX_132 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-04_ImagineFX_133 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-05_ImagineFX_134 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-06_ImagineFX_135 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-07_ImagineFX_136 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-08_ImagineFX_137 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-09_ImagineFX_138 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-10_ImagineFX_139 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-11_ImagineFX_140 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-12_ImagineFX_141 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-Christmas_ImagineFX_142 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2015

 • 2015-01_ImagineFX_117 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-02_ImagineFX_118 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-03_ImagineFX_119 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-04_ImagineFX_120 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-05_ImagineFX_121 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-06_ImagineFX_122 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-07_ImagineFX_123 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-08_ImagineFX_124 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-09_ImagineFX_125 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-10_ImagineFX_126 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-11_ImagineFX_127 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-12_ImagineFX_128 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2015-Christmas_ImagineFX_129 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2014

 • 2014-01_ImagineFX_104 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-02_ImagineFX_105 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-03_ImagineFX_106 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-04_ImagineFX_107 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-05_ImagineFX_108 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-06_ImagineFX_109 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-07_ImagineFX_110 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-08_ImagineFX_111 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-09_ImagineFX_112 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-10_ImagineFX_113 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-11_ImagineFX_114 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-12_ImagineFX_115 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2014-Christmas_ImagineFX_116 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2013

 • 2013-01_ImagineFX_091 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-02_ImagineFX_092 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-03_ImagineFX_093 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-04_ImagineFX_094 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-05_ImagineFX_095 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-06_ImagineFX_096 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-07_ImagineFX_097 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-08_ImagineFX_098 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-09_ImagineFX_099 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-10_ImagineFX_100 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-11_ImagineFX_101 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-12_ImagineFX_102 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2013-Christmas_ImagineFX_103 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

2012

 • 2012-10_ImagineFX_087 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2012-11_ImagineFX_088 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2012-12_ImagineFX_089 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

 • Anatomy Essentials — PDF ⋅ 171.6 MB ⋅ EN
 • Anatomy_v01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • Anatomy_v02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • Fantasy_Art_Exhibition_v01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • Fantasy_Femal_v02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • Fantasy_Illustrator_2013 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • Manga — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • Sketchbooks_v01 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • Sketchbooks_v02 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • Sketchbooks_v03 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • The_Digital_Artists_Survival_Guide — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

library_book

Leave a Reply