iPad – Chặn download từ App Store

Giải pháp để chặn download App là làm ứng dụng Apps Store… biến mất trên iPad

Việc đầu tiên là phải kích hoạt Screen Time trong Settings, và điều này sẽ yêu cầu bạn nhập password khi chọn This is My Child’s iPad 

Chọn Installing Apps: Don’t Allow theo đường dẫn

Content & Privacy Restrictions > iTune & App Store Purchases > Installing Apps: Don’t Allow

Không install Apps có nghĩa là không cần ứng dụng Apps Store

Leave a Reply