iThought iPad – Giao diện một mindmap đơn giản

Đây là bài đầu tiên thâm nhập vào ứng dụng iThought với tính năng vẽ Mindmap chuyên nghiệp trên iPad qua một ví dụ đơn giản nhất.

Chúng ta sẽ khảo sát  một sơ đồ phân cấp hay được sử dụng để diễn đạt ý tưởng một dự án

 CLOSE.

OPTIONS menu

SEARCH button. Search for text within the current map (or across all maps.) Tap on one of the results to open that map.

FILTER.

UNDO. Nhấn giữ sẽ là REDO

CHILD Topic. Chèn topic con phân nhánh. Nhấn giữ sẽ xuất hiện menu.

SIBLING Topic. Chèn topic cùng cấp. Nhấn giữ sẽ xuất hiện menu

CALLOUT. tạo một chú thích (sticky note). Nhấn giữ nút này để thay đổi màu sắc chú thích.

RELATIONSHIP. Tạo đường kết nối giữa 2 topic có liên quan.

BOUNDARY. Tạo khung nhóm các topic khác nhánh có liên quan

INSPECTOR. là thanh thuộc tính như màu sắc, hình dạng khung topic, icon.

SHARE. Dùng để xuất sơ đồ qua các định dạng như pdf, png, zip, mmap, imx,.. qua mail, máy in hoặc gởi đến ứng dụng khác.

 


 SHIFT. Nhấn giữ và tap hoặc drag vùng (marquee) để chọn nhiều topic. Nhấn và kéo topic để nhân bản.

 OUTLINE. Hiển thị sơ đồ theo dạng list.

 FULLSCREEN. Nếu giữ lâu nút này sẽ chuyển sơ đồ vào chế độ read-only.

 MARK. Kéo vào nút này để đánh dấu topic đã hoàn thành (100%). Tap chọn topic, tap giữ nút này trong 3s để đánh dấu hoàn thành.

 NOTES. Hiểu thị các ghi chú lên các topic.

 TRASH. Kéo vào nút này để delete topic, hoặc tap chọn topic và giữ nút này trong 3s.

Leave a Reply