Joomla – Tuỳ chỉnh Template

Joomla cung cấp cho bạn 2 template mặc định. Tuy nhiên bạn sẽ phải chỉnh sửa nó nếu muốn có 1 giao diện website cho riêng mình

Bước 1: Truy cập Template Manager

Bước 2: Template Manager

Trong Template Manager, bạn có thể chỉnh sửa code trực tiếp lên file gốc hoặc chỉnh sửa Overrides

  • Nhân bản Template: Click vào nút Copy Template
  • Tuỳ chỉnh các file Override: Click vào Create Overrides

Khi click vào file trong 3 danh sách trên, sau đó bạn quay về tag Editor tìm file tương ứng để chỉnh sửa. Ví dụ như file article trong com_content


Tham khảo: https://docs.joomla.org/J3.x:How_to_use_the_Template_Manager

Leave a Reply