Keynote – Hỏi nhanh đáp gọn

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trong Keynote.

Lấy ảnh từ slide keynote

Hide/ unhide – Bật tắt hiển thị Object

Bảng lệnh Layer trong keynote

Là Object list trong menu View 

Làm sao để đổi tên các đối tượng trong slide?

Đổi tên trong Object list (https://support.apple.com/en-us/HT205700)

Leave a Reply