MacOS – Hệ thống phím tắt

Tổng hợp các phím tắt trên MacOS hay sử dụng

Hide – Show

 • ⌘ ⌥ DDock 
 • fn ⌃ F2menu bar 
 • ⌘ △Mision
 • ⌃ ^ ⎵spotlight  
 • fn F11Desktop 
 • F4Lauchpad (custom shortcut)
 • Mission control
  • Touch trackpad / Magic Trackpad:
   • 3 hoặc 4 ngón vuốt từ dưới lên.
   • 2 ngón tap lên mặt lưng Magic Mouse.
  • Dock / Launchpad: Click icon Mission control.
  • ⌃△ hoặc Mission control key (F3) trên bàn phím.
 • ⌘ ⌥ esc ⟶ để hiển thị cửa sổ Force Quite
 • ⌘ , ⟶ Mở Options / Settings / Preferences của bất kì ứng dụng nào:

SWITCH

 • ⌃ ⎵input language
 • ⌘ ⇥ và ⌘ ⇧ ⇥ di chuyển tới lui các app đang mở
 • Tắt màn hình (sleep)
  • ⌘ ⌥ Eject (iMac)
  • ⌃ ⇧ Power (Mac Air)
 • ⌃ ⌘ QLock máy
 • ⌃ ⌘ F  full screen (app)
 • ⌘ ⌥ Hhide all
 • ⌘ Wđóng tạm app đang chạy (như nhấn dấu x đỏ)
 • ⌘ Qthoát ứng dụng (mọi thay đổi chưa lưu sẽ mất)
 • ⌘ Hẩn cửa sổ ứng dụng (Click vào icon trên dock để hiện trở lại)
 • ⌘ Mthu nhỏ cửa sổ, bạn có thể chạy nó lên lại trên thanh dock
 • số <1> <2> <3> ⟶  chuyển tới desktop ảo 1, 2, 3

 

Screenshot

 • ⌘ ⇧ 3chụp toàn màn hình
 • ⌘ ⌃ ⇧copy ảnh chụp màn hình vào clipboard, sẵn sàng paste vào các app khác
 • ⌘ ⇧ 4chụp ảnh chỉ vùng đã chọn
 • ⌘ ⇧ 4 rồi nhấn Spacechụp ảnh chỉ cửa sổ đã chọn
 • ⌘ ⇧ 6 chụp ảnh màn hình thanh touch bar trên Macbook Pro 2016 có Touch Bar nữa. Nếu đè thêm phím ⌥ thì hình sau khi capture sẽ không có bóng phía dưới, nhìn gọn gàng hơn

 

FINDER

– Phím Mũi tên để di chuyển qua lại
– ⌘ để di chuyển vào trong thư mục đang chọn
– ⌘ để di chuyển đến thư mục cha của thư mục hiện hành

⌘ C để copy
⌘ V để paste
⌘ A để select all

Cut file
Vụ cắt file bên macOS hơi đặc biệt một chút
Nhấn ⌘ C để copy file trước
Tới nơi định dán xuống, nhấn ⌘ ⌥ V để paste
Không khuyến khích dùng vì lỡ trong quá trình cut mà xảy ra lỗi thì nguy cơ hỏng file cao

del: xóa file vào thùng rác

⌘ ⌥ del để xoá file vĩnh viễn

SAFARI

⌘ ⇧ NNew private window

Tab:
⌘ T ⟶ để mở Tab mới
⟶ chuyển giữa các Tab với nhau
⌥ Click lên dấu x ở Tab ⟶ đóng hết tất cả Tab khác, giữ lại Tab mà bạn đã click lên
⌘ Z ⟶ undo Tab đóng nhầm Tab trước đó

⌘ W ⟶ đóng Tab hoặc cửa sổ
⟶ Chuyển sang Tab bên phải
⌃ ⇧ ⟶ Chuyển sang Tab bên trái
⌘ [ ⟶ Back
⌘ ] ⟶ Forward

 

Tự điển

⌃⌘Y – look up

soạn thảo Văn bản

 • del để xoá một từ (word)
 • del để xoá một hàng

 

 • ⌘ C để copy
 • ⌘ X để cut (không áp dụng cho file, mời xem bên dưới)
 • ⌘ V để paste
 • ⌘ A để select all

 

 • fn : tương tự Page Up
 • fn : tương tự Page Down

 

 • ⌘ Z để undo
 • ⌘ Y hoặc ⌘ ⇧ Z để redo

 

 • : nhảy đến cuối tài liệu đang mở
 • : nhảy đến đầu trang tài liệu đang mở

 

command  ⋅⋅⋅  ⌥ option, alt  ⋅⋅⋅  ⇧ shift  ⋅⋅⋅  ⌃ ctrl  ⋅⋅⋅  ⎵ spacebar  ⋅⋅⋅  ⇥ tab  ⋅⋅⋅  ↵ Enter


MacOS Mojave keyboard shortcuts

By pressing certain key combinations, you can do things that normally need a mouse, trackpad, or other input device.

To use a keyboard shortcut, press and hold one or more modifier keys and then press the last key of the shortcut. For example, to use ⌘-C (copy), press and hold the ⌘ key, then the C key, then release both keys. Mac menus and keyboards often use symbols for certain keys, including modifier keys:

command (or Cmd) ⌘

shift ⇧

option (or Alt) ⌥

Control (or Ctrl) ⌃

Caps Lock ⇪

Fn

On keyboards made for Windows PCs, use the Alt key instead of ⌥, and the Windows logo key instead of ⌘.

Some keys on some Apple keyboards have special symbols and functions, such as for display brightness , keyboard brightness , Mission ⌃, and more. If these functions aren’t available on your keyboard, you might be able to reproduce some of them by creating your own keyboard shortcuts. To use these keys as F1, F2, F3, or other standard function keys, combine them with the Fn key.

Cut, copy, paste, and other common shortcuts

⌘-X: Cut the selected item and copy it to the Clipboard.

⌘-C: Copy the selected item to the Clipboard. This also works for files in the Finder.

⌘-V: Paste the contents of the Clipboard into the current document or app. This also works for files in the Finder.

⌘-Z: Undo the previous ⌘. You can then press ⇧-⌘-Z to Redo, reversing the undo ⌘. In some apps, you can undo and redo multiple ⌘s.

⌘-A: Select All items.

⌘-F: Find items in a document or open a Find window.

⌘-G: Find Again: Find the next occurrence of the item previously found. To find the previous occurrence, press ⇧-⌘-G.

⌘-H: Hide the windows of the front app. To view the front app but hide all other apps, press ⌥-⌘-H.

⌘-M: Minimize the front window to the Dock. To minimize all windows of the front app, press ⌥-⌘-M.

⌘-O: Open the selected item, or open a dialog to select a file to open.

⌘-P: Print the current document.

⌘-S: Save the current document.

⌘-T: Open a new tab.

⌘-W: Close the front window. To close all windows of the app, press ⌥-⌘-W.

⌥-⌘-Esc: Force quit an app.

⌘–Space bar: Show or hide the Spotlight search field. To perform a Spotlight search from a Finder window, press ⌘–⌥–Space bar. (If you use multiple input sources to type in different languages, these shortcuts change input sources instead of showing Spotlight. Learn how to change a conflicting keyboard shortcut.)

⌃–⌘–Space bar: Show the Character Viewer, from which you can choose emoji and other symbols.

⌃-⌘-F: Use the app in full screen, if supported by the app.

Space bar: Use Quick Look to preview the selected item.

⌘-Tab: Switch to the next most recently used app among your open apps.

⇧-⌘-5: In macOS Mojave, take a screenshot or make a screen recording. In earlier macOS versions, use ⇧-⌘-3 or ⇧-⌘-4 for screenshots. Learn more about screenshots.

⇧-⌘-N: Create a new folder in the Finder.

⌘-Comma (,): Open preferences for the front app.

Sleep, log out, and shut down shortcuts

You might need to press and hold some of these shortcuts for slightly longer than other shortcuts. This helps you avoid using them unintentionally.

Power button or Touch ID sensor: Press to turn on your Mac or wake it from sleep. Press and hold for 1.5 seconds while your Mac is awake to put your Mac to sleep.* Continue holding to force your Mac to turn off.

⌥–⌘–Power button* or ⌥–⌘–Media Eject : Put your Mac to sleep.

⌃–⇧–Power button* or ⌃–⇧–Media Eject : Put your displays to sleep.

⌃–Power button* or ⌃–Media Eject : Display a dialog asking whether you want to restart, sleep, or shut down.

⌃–⌘–Power button*: Force your Mac to restart, without prompting to save any open and unsaved documents.

⌃–⌘–Media Eject : Quit all apps, then restart your Mac. If any open documents have unsaved changes, you will be asked whether you want to save them.

⌃–⌥–⌘–Power button* or ⌃–⌥–⌘–Media Eject : Quit all apps, then shut down your Mac. If any open documents have unsaved changes, you will be asked whether you want to save them.

⇧-⌘-Q: Log out of your macOS user account. You will be asked to confirm. To log out immediately without confirming, press ⌥-⇧-⌘-Q.

*Doesn’t apply to keyboards that have a Touch Bar.

Finder and system shortcuts

⌘-D: Duplicate the selected files.

⌘-E: Eject the selected disk or volume.

⌘-F: Start a Spotlight search in the Finder window.

⌘-I: Show the Get Info window for a selected file.

⌘-R: (1) When an alias is selected the Finder: show the original file for the selected alias. (2) In some apps, such as Calendar or Safari, refresh or reload the page. (3) In Software Update preferences, check for software updates again.

⇧-⌘-C: Open the Computer window.

⇧-⌘-D: Open the desktop folder.

⇧-⌘-F: Open the All My Files window.

⇧-⌘-G: Open a Go to Folder window.

⇧-⌘-H: Open the Home folder of the current macOS user account.

⇧-⌘-I: Open iCloud Drive.

⇧-⌘-K: Open the Network window.

⌥-⌘-L: Open the Downloads folder.

⇧-⌘-N: Create a new folder.

⇧-⌘-O: Open the Documents folder.

⇧-⌘-P: Show or hide the Preview pane in Finder windows.

⇧-⌘-R: Open the AirDrop window.

⇧-⌘-T: Show or hide the tab bar in Finder windows.

⌃-⇧-⌘-T: Add selected Finder item to the Dock (OS X Mavericks or later)

⇧-⌘-U: Open the Utilities folder.

⌥-⌘-D: Show or hide the Dock.

⌃-⌘-T: Add the selected item to the sidebar (OS X Mavericks or later).

⌥-⌘-P: Hide or show the path bar in Finder windows.

⌥-⌘-S: Hide or show the Sidebar in Finder windows.

⌘–Slash (/): Hide or show the status bar in Finder windows.

⌘-J: Show View ⌥s.

⌘-K: Open the Connect to Server window.

⌘-L: Make an alias of the selected item.

⌘-N: Open a new Finder window.

⌥-⌘-N: Create a new Smart Folder.

⌘-T: Show or hide the tab bar when a single tab is open in the current Finder window.

⌥-⌘-T: Show or hide the toolbar when a single tab is open in the current Finder window.

⌥-⌘-V: Move: Move the files in the Clipboard from their original location to the current location.

⌘-Y: Use Quick Look to preview the selected files.

⌥-⌘-Y: View a Quick Look slideshow of the selected files.

⌘-1: View the items in the Finder window as icons.

⌘-2: View the items in a Finder window as a list.

⌘-3: View the items in a Finder window in columns.

⌘-4: View the items in a Finder window with Cover Flow.

⌘–Left Bracket ([): Go to the previous folder.

⌘–Right Bracket (]): Go to the next folder.

⌘–Up Arrow: Open the folder that contains the current folder.

⌘–⌃–Up Arrow: Open the folder that contains the current folder in a new window.

⌘–Down Arrow: Open the selected item.

Right Arrow: Open the selected folder. This works only when in list view.

Left Arrow: Close the selected folder. This works only when in list view.

⌘-Delete: Move the selected item to the Trash.

⇧-⌘-Delete: Empty the Trash.

⌥-⇧-⌘-Delete: Empty the Trash without confirmation dialog.

⌘–Brightness Up: Turn target display mode on or off.

⌘–Brightness Down: Turn video mirroring on or off when your Mac is connected to more than one display.

⌥–Brightness Up: Open Displays preferences. This works with either Brightness key.

⌃–Brightness Up or ⌃–Brightness Down: Change the brightness of your external display, if supported by your display.

⌥–⇧–Brightness Up or ⌥–⇧–Brightness Down: Adjust the display brightness in smaller steps. Add the ⌃ key to this shortcut to make the adjustment on your external display, if supported by your display.

⌥–Mission ⌃: Open Mission ⌃ preferences.

⌘–Mission ⌃: Show the desktop.

⌃–Down Arrow: Show all windows of the front app.

⌥–Volume Up: Open Sound preferences. This works with any of the volume keys.

⌥–⇧–Volume Up or ⌥–⇧–Volume Down: Adjust the sound volume in smaller steps.

⌥–Keyboard Brightness Up: Open Keyboard preferences. This works with either Keyboard Brightness key.

⌥–⇧–Keyboard Brightness Up or ⌥–⇧–Keyboard Brightness Down: Adjust the keyboard brightness in smaller steps.

⌥ key while double-clicking: Open the item in a separate window, then close the original window.

⌘ key while double-clicking: Open a folder in a separate tab or window.

⌘ key while dragging to another volume: Move the dragged item to the other volume, instead of copying it.

⌥ key while dragging: Copy the dragged item. The pointer changes while you drag the item.

⌥-⌘ while dragging: Make an alias of the dragged item. The pointer changes while you drag the item.

⌥-click a disclosure triangle: Open all folders within the selected folder. This works only when in list view.

⌘-click a window title: See the folders that contain the current folder.

Learn how to use ⌘ or ⇧ to select multiple items in the Finder.

Click the Go menu in the Finder menu bar to see shortcuts for opening many commonly used folders, such as Applications, Documents, Downloads, Utilities, and iCloud Drive.

Document shortcuts

The behavior of these shortcuts may vary with the app you’re using.

⌘-B: Boldface the selected text, or turn boldfacing on or off.

⌘-I: Italicize the selected text, or turn italics on or off.

⌘-K: Add a web link.

⌘-U: Underline the selected text, or turn underlining on or off.

⌘-T: Show or hide the Fonts window.

⌘-D: Select the Desktop folder from within an Open dialog or Save dialog.

⌃-⌘-D: Show or hide the definition of the selected word.

⇧-⌘-Colon (:): Display the Spelling and Grammar window.

⌘-Semicolon (;): Find misspelled words in the document.

⌥-Delete: Delete the word to the left of the insertion point.

⌃-H: Delete the character to the left of the insertion point. Or use Delete.

⌃-D: Delete the character to the right of the insertion point. Or use Fn-Delete.

Fn-Delete: Forward delete on keyboards that don’t have a Forward Delete   key. Or use ⌃-D.

⌃-K: Delete the text between the insertion point and the end of the line or paragraph.

Fn–Up Arrow: Page Up: Scroll up one page.

Fn–Down Arrow: Page Down: Scroll down one page.

Fn–Left Arrow: Home: Scroll to the beginning of a document.

Fn–Right Arrow: End: Scroll to the end of a document.

⌘–Up Arrow: Move the insertion point to the beginning of the document.

⌘–Down Arrow: Move the insertion point to the end of the document.

⌘–Left Arrow: Move the insertion point to the beginning of the current line.

⌘–Right Arrow: Move the insertion point to the end of the current line.

⌥–Left Arrow: Move the insertion point to the beginning of the previous word.

⌥–Right Arrow: Move the insertion point to the end of the next word.

⇧–⌘–Up Arrow: Select the text between the insertion point and the beginning of the document.

⇧–⌘–Down Arrow: Select the text between the insertion point and the end of the document.

⇧–⌘–Left Arrow: Select the text between the insertion point and the beginning of the current line.

⇧–⌘–Right Arrow: Select the text between the insertion point and the end of the current line.

⇧–Up Arrow: Extend text selection to the nearest character at the same horizontal location on the line above.

⇧–Down Arrow: Extend text selection to the nearest character at the same horizontal location on the line below.

⇧–Left Arrow: Extend text selection one character to the left.

⇧–Right Arrow: Extend text selection one character to the right.

⌥–⇧–Up Arrow: Extend text selection to the beginning of the current paragraph, then to the beginning of the following paragraph if pressed again.

⌥–⇧–Down Arrow: Extend text selection to the end of the current paragraph, then to the end of the following paragraph if pressed again.

⌥–⇧–Left Arrow: Extend text selection to the beginning of the current word, then to the beginning of the following word if pressed again.

⌥–⇧–Right Arrow: Extend text selection to the end of the current word, then to the end of the following word if pressed again.

⌃-A: Move to the beginning of the line or paragraph.

⌃-E: Move to the end of a line or paragraph.

⌃-F: Move one character forward.

⌃-B: Move one character backward.

⌃-L: Center the cursor or selection in the visible area.

⌃-P: Move up one line.

⌃-N: Move down one line.

⌃-O: Insert a new line after the insertion point.

⌃-T: Swap the character behind the insertion point with the character in front of the insertion point.

⌘–Left Curly Bracket ({): Left align.

⌘–Right Curly Bracket (}): Right align.

⇧–⌘–Vertical bar (|): Center align.

⌥-⌘-F: Go to the search field.

⌥-⌘-T: Show or hide a toolbar in the app.

⌥-⌘-C: Copy Style: Copy the formatting settings of the selected item to the Clipboard.

⌥-⌘-V: Paste Style: Apply the copied style to the selected item.

⌥-⇧-⌘-V: Paste and Match Style: Apply the style of the surrounding content to the item pasted within that content.

⌥-⌘-I: Show or hide the inspector window.

⇧-⌘-P:  Page setup: Display a window for selecting document settings.

⇧-⌘-S: Display the Save As dialog, or duplicate the current document.

⇧–⌘–Minus sign (-): Decrease the size of the selected item.

⇧–⌘–Plus sign (+): Increase the size of the selected item. ⌘–Equal sign (=) performs the same function.

⇧–⌘–Question mark (?): Open the Help menu.

Other shortcuts

For more shortcuts, check the shortcut abbreviations shown in the menus of your apps. Every app can have its own shortcuts, and shortcuts that work in one app might not work in another.

Accessibility shortcuts

Safari shortcuts

Spotlight shortcuts

Startup shortcuts

iTunes shortcuts: Choose Help > Keyboard shortcuts from the menu bar in iTunes.

Other shortcuts: Choose Apple menu > System Preferences, click Keyboard, then click Shortcuts.

————-

Mac OS X Keyboard Shortcuts

Startup (Press during startup)

X  Force Mac OS X startup
⌥-⌘-⇧-⌫  Bypass primary startup volume and seek a different startup volume (such as a CD or external disk)
C Start up from a CD that has a system folder
N Attempt to start up from a compatible network server (NetBoot)
R Force PowerBook screen reset
T Start up in FireWire Target Disk mode
Start up in Safe Boot mode and temporarily disable login items and non-essential kernel extension files (Mac OS X 10.2 and later)
⌘-V Start up in Verbose mode.
⌘-S Start up in Single-User mode (command line)

Finder window

⌘-W Close Window
⌥-⌘-W Close all Windows
⌘- Expand folder (list view)
⌥-⌘- Expand folder and nested subfolders (list view)
⌘-Collapse Folder (list view)
⌥-⌘- Open parent folder and close current window

Menu ⌘s

⇧-⌘-Q  Log out
⇧-⌥-⌘-Q Log out immediately

Finder Menu

⇧-⌘-⌫ Empty Trash
⌥-⇧-⌘-⌫ Empty Trash without dialog
⌘-H Hide Finder
⌥-⌘-H Hide Others

File Menu

⌘-N New Finder window
⇧-⌘-N New Folder
⌘-O Open
⌘-S Save
⇧-⌘-S Save as
⌘-P Print
⌘-W Close Window
⌥-⌘-W Close all Windows
⌘-I Get Info
⌥-⌘-I Show Attributes Inspector
⌘-D Duplicate
⌘-L Make Alias
⌘-R Show original
⌘-T Add to Favorites
⌘-⌫ Move to Trash
⌘-E Eject
⌘-F Find
⌘-Z Undo
⌘-X Cut

Edit Menu

⌘-C Copy
⌘-V Paste
⌘-A Select All

View Menu

⌘-1 View as Icons
⌘-2 View as List
⌘-3 View as Columns
⌘-B Hide Toolbar
⌘-J Show View Options

Go Menu

⌘ – [ Back
⌘ – ] Forward
⇧-⌘-C Computer
⇧-⌘-H Home
⇧-⌘-I iDisk
⇧-⌘-A Applications
⇧-⌘-F Favorites
⇧-⌘-G Goto Folder
⌘-K Connect to Server

Window Menu

⌘-M Minimize Window
⌥-⌘-M Minimize All Windows

Help Menu

⌘-? Open Mac Help

Universal Access

⌥-⌘-* (asterisk) Turn on Zoom
⌥-⌘-+ (plus) Zoom in
⌥-⌘– (minus) Zoom out
⌃-⌥-⌘-* (asterisk) Switch to White on Black

Full Keyboard Access

⌃-F1 Turn on Full Keyboard Access. When Full Keyboard Access is turned on, you can use the key combinations listed in the table below from the Finder.
⌃-F2 Highlight Menu
⌃-F3 Highlight Dock
⌃-F4 Highlight Window (active) or next window behind it
⌃-F5 Highlight Toolbar
⌃-F6 Highlight Utility window (palette)

The Universal Access preference pane allows you to turn on Mouse Keys. When Mouse Keys is on, you can use the numeric keypad to move the mouse. If your computer doesn’t have a numeric keypad, use the Fn (function) key.

Mouse Keys

8 Move Up
2 Move Down
4 Move Left
6 Move Right
1, 3, 7, and 9 Move Diagonally
5 Press Mouse Button
0 Hold Mouse Button
. (period on keypad) Release Mouse Button (use after pressing 0)

Other ⌘s

⌥-⌘-D Show/Hide Dock
⌘-Tab Switch application
tab Highlight next item
⌘- Move up one directory
⌘- Move down one directory
Page Up or ⌃- Move up one page
Page Down or ⌃- Move down one page
⌥-Drag Copy to new location
⌥-⌘-Drag Make alias in new location
⌘-Drag Move to new location without copying
⇧-⌘-C Show Colors palette in application
⌘-T Show Font palette in application
⌘-⇧-3 Take a picture of the screen
⌘-⇧-4 Take a picture of the selection
⌘-⇧-4, then press ⌃ while selecting Take a picture of the screen, place in Clipboard
⌘-⇧-4, then Spacebar Take a picture of the selected window
⌥-⌘-esc Force Quit
⌃-⏏ Restart, Sleep, Shutdown dialog box
⌃-⌘-⏏ Quit all applications and restart
⌥-⌘-⏏ or ⌥-⌘-Power Sleep
⌘-click window toolbar button (upper right corner) Cycle through available views for the window’s toolbar (dependant on the nature of the Finder or application window)

(http://www.uark.edu/compserv/softsys/macintosh/macos/osx/osxkeybd.html; http://www.math.harvard.edu/computing/macintro/keys.html)

 

Unicode symbols

GLYPH HTML Entity NAME
&#63743; Apple
&#8984; Command, Cmd, Clover, (formerly) Apple
&#8963; Control, Ctl, Ctrl
&#8997; Option, Opt, (Windows) Alt
&#8679; Shift
&#8682; Caps lock
&#9167; Eject
&#8617; Return, Carriage Return
&#8629;
&#9166;
&#8996; Enter
&#9003; Delete, Backspace
&#8998; Forward Delete
&#9099; Escape, Esc
&#8594; Right arrow
&#8592; Left arrow
&#8593; Up arrow
&#8595; Down arrow
&#8670; Page Up, PgUp
&#8671; Page Down, PgDn
&#8598; Home
&#8600; End
&#8999; Clear
&#8677; Tab, Tab Right, Horizontal Tab
&#8676; Shift Tab, Tab Left, Back-tab
&#9250; Space, Blank
&#9251; Space, Blank

Leave a Reply