Maya – trở lại thiết lập mặc định

Sau một hồi thoải mái vọc vạch, việc trở lại các thiết lập ban đầu là thao tác thường xuyên xảy ra với những người còn trong giai đoạn tìm hiểu.

Để phục hồi lại giao diện và thiết lập như ban đầu, bạn vào Preferences của Maya

Trong bảng lệnh Preferences, chọn Edit > Restore Default Settings


Nguồn: http://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2019/ENU/?guid=GUID-393D1ECA-9B6E-4625-B5B1-3F28E62AFB1C

Leave a Reply