Minimal Pure

Mỗi khi muốn suy nghĩ về điều gì, tôi luôn ngước nhìn lên bầu trời. Tôi nghĩ nó sẽ cho tôi cảm nhận tốt khi nhìn lên bầu trời và giữ mọi thứ bình yên thỉnh thoảng cân nhắc chúng ta đang chìm sâu vào thế giới mạng vi tính. (ảnh chụp bởi Feridun Akgüngör)

Whenever I want to think about anything, I always look at the sky. I think it makes you feel good to look at sky and keep calm sometimes considering that we are deeply involved in cyber world.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn: http://www.artpeoplegallery.com/minimal-pure-2/

Leave a Reply