Notability – Vẽ hình shape

Chế độ vẽ trong Notability 4.0 đã hỗ trợ vẽ các dạng hình học cơ bản bao gồm các hình tròn, bầu dục, tam giác, hình vuông, chữ nhật, hình sao, đa giác đều,…

Sử dụng Pen tool  vẽ một đường đóng kín và giữ đầu viết chạm màn hìng trong 2s, hình vẽ sẽ tự động thành hình shape gần giống với nó nhất

  • Hình cạnh thẳng: Tam giác, hìng chữ nhật, hìng vuong, hình sao, hình đa giác
  • Hình cạnh Cong: hình tròn, hình bầu dục

Bạn có thể đều chỉnh thuộc tínt của hìng trong Styling

  • Nét vẽ đều (Uniform) hay nét cọ (Variable)
  • Độ dầy nét vẽ (Stroke Width)
  • Màu đường nét (Stroke Color) và màu tô (Shape Fill color)

Leave a Reply