Pages – Làm trang mục lục

Bất kỳ một tài liệu văn bản nhiều trang nào, cũng cần có trang mục lục. Và trang mục lục này có định dạng rất khác với các trang bên trong nội dung.

Apple Pages giúp bạn tạo trang mục lục nhanh chóng chuyên nghiệp với các đề mục và số trang link với nội dung và được update tự động mỗi khi nội dung thay đổi. Bạn cũng có thể chèn các đường dấu chấm giữa các mục và số trang nữa.

Trang mục lục liên quan đến một chữ viết tắt TOC (Table of Contents) trong Pages

Giả sử bạn đang làm viết một quyển sách bao gồm 3 section

 • Section 1: gồm bìa, trang cảm ơn, trang viết tắt, ..
 • Section 2: gồm mục lục và các chương và đề mục trong phần nội dung
 • Section 3: Tài liệu tham khảo, và các phụ lục

Như vậy phần đánh số trang sẽ chỉ trong Section 2 và chỉ tính tới các đề mục 3 chữ số (ví dụ: 1.3.2)

Bước 1: Chèn TOC

 • Insert > Table of Contents (TOC): Section
 • Xuất hiện Generating table of contents…

Bước 2: Cân lề phải các mức đề mục

 • Hiển thị ruler (View > Show Ruler).
 • Click chọn đề mục (các đề mục cùng cấp khác cũng tự động được chọn theo), kéo tabs lề trái sang phải

Bước 3: Chèn đường dấu chấm giữa đề mục và số trang

 • Thiết lập Tab Leader: Trong cột inspector,
  • Chọn Text > Tabs.
  • Click “+“, chọn Aligment: Right, Leader: “dots”
 • Điều chỉnh vị trí các số trang
  • Hiển thị ruler (View > Show Ruler).
  • Click chọn hết các mục (nhấn thêm ⌘ hoặc ⇧)
  • Click Tabs và kéo sang phải

Bước 4: thêm bớt nội dung mục lục

Kiểm các head nào muốn hiển thị

Với những head cùng loại nhưng bạn không muốn hiển thị thì có thể tách chúng ra một head mới, cùng thuộc tính, nhưng với cái tên mới để không kiểm cho chúng xuất hiện.

Thủ Thuật Apple Pages


Nguồn: https://support.apple.com/kb/PH23640?locale=en_US

https://apple.stackexchange.com/questions/320367/make-numbers-in-table-of-contents-go-to-right-of-page-in-pages

Leave a Reply