Pages Mac – Mở file pages ở chế độ read only

Rất nhiều trường hợp bạn chỉ cần tham khảo nội dung một file .pages quan trọng nào đó mà không muốn làm thay đổi nội dung của nó (dù bạn không click nút save). Đó là lúc bạn cần mở file .pages ở chế độ read only.

Khi mở 1 file . pages với phần mềm Apple Pages thì “nó” mặc nhiên vào chế độ Edit luôn. Bạn có thể tránh save lại file khi được hỏi nhưng có thể động tác đó vẫn chưa thực sự an tâm bảo toàn file gốc (nhất là những trường hợp lệch font chữ).

Thủ thuật 1: Lock file .pages

Click vào mũi tên sau tên fle và kiểm chọn Locked

Từ giờ trở đi muốn thay đổi gì bạn phải unlock

Thủ thuật 2: Mở 2 phần khác nhau của file .page

Khi bạn muốn chỉnh sửa, mà muốn tham khảo trên cùng 1 file .pages thì sao???

Nếu là bạn là người open file .pages, thì hãy mở file bằng một phần mềm mở ảnh. Trong trường hợp này không có gì hơn là ứng dụng Preview luôn có sẵn ở trong Mac OS.

Đây là những trường hợp cần tham khảo nội dung để làm trang mục lục cho một tài liệu văn bản.

  • Bạn cần soạn trang mục lục: hãy mở file .pages bằng Apple Pages
  • Bạn cần tham khảo nội dung: hãy mở chính file .pages đó bằng Preview (Rick phải và chọn open with..)

Thủ Thuật Apple Pages trên MacOS

Leave a Reply