Pages – Thao tác với section

Section là cách phân lập các trang trong chế độ word-processing mà từ đó có thể áp định dạng riêng cho nó ví dụ như áp ảnh nền, đánh số trang, chia cột, thay đổi header, footer..

Như vậy, ở trạng thái mặc định, khi bạn tạo ra 1 file Page có nhiều trang thì các trang của nó đã ở trong cùng 1 section rồi. Vấn đề là ở các file Page phức tạp, bạn cần tách ra nhiều section để tạo ra các phần khác nhau mà thôi. Ví dụ như các trang trong cùng 1 chương sách sẽ cùng một section.

Trong cột View  : Page Thumbnails. Khi chọn, các page trong cùng một section có màu xanh

 

Tạo section (2 cách)

  • Trong menu Insert: section break (hoặc icon insert trên thanh toolbar)
  • Trong sidebar,  Document: Section > Create a new section: After this section

 

Xóa section và pages:

 > Show Page Thumbnails. Click chọn section trong cột bên trái và nhấn Del (lưu ý là nội dung sẽ bị mất)

 

Nhân bản section:

 > Show Page Thumbnails. Click chọn trong menu Edit: Duplicate section. Section sẽ được nhân bản nằm ngay bên dưới, nội dung của nó cũng được nhân bản.

 

Gộp 2 section liên tiếp nhau

  • menu View: Show Invisibles
  • Di chuyển đến trang cuối của section. Xóa ký hiệu section 

 

Đánh số trang

Đánh số trang trong một section. Click lên Header hoặc Footer.  Insert > Page Number

 

Thêm tổng số trang trong section

Đánh số trang trong một section. Click lên Header hoặc Footer.  Insert > Page Count

 

Header – Footer

Thêm Header, Footer các trang trong một section. Click lên Header hoặc Footer nhập nội dung

 

đưa đối tượng lên Master section

Click chọn đối tượng, trong menu Arrange: Section Masters > Move Objects to Section Master

Thủ Thuật Apple Pages


https://help.apple.com/pages/mac/7.2/#/tan04071ed64

Leave a Reply