Chữ Quệt Trên Cát

Hiệu ứng này sẽ tạo ra một kiểu chữ viết trên một nền cát ướt, nó hơi công phu 1 chút, nếu bạn chịu khó, bạn sẽ tạo nên 1 kiểu chữ nguệch ngoạc mang hơi huớng kỷ niệm nên thơ. Và dĩ nhiên là để quệt được chữ lên cát thì bạn phải có.. cát đã.

Phiên bản Photoshop: Từ 7 đến CS6

1. Tạo mặt cát ướt

 • Tạo 1 file photoshop kích thước: 540 x 173 pixels. Đổ màu #c3b197.
 • Đổi tên layer mặc định trong bảng lệnh Layer thành “bg
 • Filter > Filter Gallery:
  • Artistic > Sponge (Brush Size:1; Definition:1; Smoothness:15)
  • Filter > Noise > Add noise.. (Amount:4%, Uniform, Monochromatic )


2. Quệt chữ

 1. Dùng công cụ Horizontal Type Mask gõ chữ DUOC VANG lên layer bg. Tất nhiên bạn có thể gõ bất cứ chữ gì, “Dã Tràng” chẳng hạn, nhưng ở đây chọn font mới là vấn đề. Chọn font sao cho nét chữ giống như nét khắc (sắc và thẳng), ở đây mình chọn font VNI-Matisse, size: 44pt.
 2. Nhấn Ctrl_J để tách vùng chữ DUOC VANG ra 1 layer mới đặt tên là “text”
 3. Filter:
  • Noise > Add noise: Amount (10)
  • Texture > Craquelure: Crack Spacing (10); Crack Depth (1); Crack Brightness (10)

 4. Image > Adjustments > Brightness/ Contrast: Brightness (-15); Contrast (-30)
 5. > Drop Shadow
  • Structure: Blend Mode (Multiply); Opacity (20%); Angle (30o); Distance (5); Spread (0); Size (0)
  • Quality: Contour (Ring), Anti-aliased; Noise (0), Layer Knocks Out Drop Shadow
 6. > Bevel and Emboss:
   • Structure: Style (Pillow Emboss); Technique (smooth); Depth (1); Direction ( Up); Size (50); Soften (15)
   • Shading: >Angle (120o); Altitude (30o); Gloss Contour (Sawtooth 1) Anti-aliased; Highlight Mode (Screen, #bba192, Opacity:30%); Shadow Mode (Multiply, #bba192, Opacity:30%)

3. Áp hiệu ứng

 • Tạo layer text_inside: Ctrl_ click lên layer text để lấy vùng chọn hình chữ DUOC VANG. Chọn Select > Modify > Contract (3) để thu hẹp vùng chọn. Click chọn layer bg rồi nhấn Ctrl_J để tách vùng chọn ra layer mới, đặt tên là text_inside, rồi kéo layer này lên trên cùng
 • > Drop Shadow
  • Structure: Blend Mode (Multiply); Opacity (75%); Angle (30o); Distance (2); Spread (20); Size (2)
  • Quality: Contour (Cone), Anti-aliased; Noise (75%), Layer Knocks Out Drop Shadow

4. Xử lý

 • Tạo layer text_inside_scar : Ctrl_click lên layer text_inside để tạo vùng chọn, click trên thanh công cụ hoặc nhấn Q để vào chế độ mặt nạ.
   • Filter > Noise > Add noise : Amount (50)
  • Filter > Texture > Texturizer > Sandstone : Scaling (200%), Relief (20), Light (Top)
  • Nhấn Q để thoát khỏi chế độ mặt nạ. Nhấn Ctrl_J để tách vùng chọn ra 1 layer mới, đặt tên là text_inside_scar
 • > Inner Shadow
  • Structure: Blend Mode (Multiply, #553b2e); Opacity (100%); Angle (30o); Distance (9); Spread (0); Size (10)
  • Quality: Contour (Linear) ; Noise (40%)

5. Đùn cát

 • Tạo layer text_outside:
  • Ctrl_ click lên layer text để lấy vùng chọn hình chữ DUOC VANG.
  • Chọn Select > Modify > Expand (5) để nới rộng vùng chọn.
  • Chọn tiếp Select > Modify > Feather (5) làm mềm biên vùng chọn.
  • Click chọn layer bg rồi nhấn Ctrl_J để tách vùng chọn ra layer mới, đặt tên là text_outside
 • Áp hiệu ứng đùn cát:
  • Filter > Noise > Add noise : Amount (50)
  • Filter > Texture > Mosaic Tiles : Tile Size (2), Grout Width(10), Lighten Grout (7)
  • Giảm Opacity của layer text_outside = 60%


Leave a Reply