Safari on iOS12 – chặn truy cập website

Giống như trên Mac hay PC, trên iPad nếu muốn chặn trang web nào thì add nó vô black list. Nhưng trên iOS12 thì black list và White list website của Safari bị đưa vào hẻm hơi sâu sâu nên việc đi tìm cũng khá là vất vả. 

Tất nhiên đây là điều cần thiết với những phụ huynh muốn bảo vệ con em mình, khi mà iPad là công cụ giải trí hấp dẫn với trẻ em

Việc đầu tiên là phải kích hoạt Screen Time trong Settings, và điều này sẽ yêu cầu bạn nhập password khi chọn This is My Child’s iPad 

Vào Web content theo đường dẫn

Screen Time: Content & Privacy Restrictions >  Content Restrictions > Web content > Limit Adult Websites

Cửa sổ Web Content Limit Adult Websites sẽ xuất hiện 2 danh sách

  • Always Allow: cho phép truy cập
  • Never Allow: chặn truy cập

Nhập trang web nào muốn chặn vào list Never Allow

Leave a Reply