Lập nhóm làm việc online

Một dự án có nhiều người tham gia, nhu cầu lập ra một không gian làm việc chung dù các thành viên không ở 1 chỗ. Trong đó

 • Dùng chung calendar để theo dõi tiến trình dự án
 • Chat trong nhóm để trao đổi thông tin linh hoạt
 • Thư mục chung và phân quyền truy cập để chia sẻ tài nguyên
 • Phân quyền truy cập ứng dụng

Tóm tắt các bước

 1. Tạo domain, group và user
 2. Thiết lập Homes folder
 3. Phân quyền truy cập vào shared folder và thư mục con
  • Không cho thấy thư mục con
  • Thấy nhưng k truy cập được
  • Được quyền truy cập
 4. Phân quyền sử dụng Application
 5. Mail nội bộ và contact khách hàng

Tạo nhóm và các thành viên tham gia

Trước hết bạn cần tạo domain trong Active Directory Server, rồi sau đó tạo user domain

 • Tạo domain name
 • Tạo user domain: Nhấn Add và chọn user
 • Tạo group domain: Chọn hết các user và chọn Add > group

Khi đã có user và group, phần kết tiếp là tạo không gian làm việc nhóm

Tạo shared folder

Control panel > Shared Folder > Create

Không cho thấy thư mục con

Kiểm Hide sub-folder and files….

Phân quyền truy cập vào shared folder

Shared folder là các thư mục lưu trữ data chung

Control panel > Domain/LDAP > Domain Group: Dlick lên group

Phân quyền truy cập vào thư mục con

Các thư mục con sẽ có thừa kế thuộc tính các thư mục cấp trên của nó. Để chỉnh riêng thuộc tính của 1 thư mục nhánh  cần phải phân quyền thủ công trong File Station. Ví dụ dưới đây sẽ chặn xem thư mục con trong khi thư mục gốc ở chế độ public

 • Thư mục gốc “vietchigo” cho phép tất cả các user truy cập nội dung thoải mái, kể cả các thư mục con.
 • Ngăn chặn riêng domain user TEAM\byer đọc thư mục con “design”

Vào File Station, Click phải lên thư mục con, chọn Properties

Trong tag Permission có các hàng màu xám là các nhóm được phân quyền từ thư mục gốc.

 • Click Create
 • Chọn User (group): TEAM\byer
 • Chọn Type: Deny
 • Chọn Read

Lúc này truy cập vào nas với account TEAM\byer, click vào thư mục design sẽ xuất hiện cảnh báo

Phân quyền truy cập vào Drive

Truy cập vào Drive Admin Console

Phân quyền sử dụng các ứng dụng

Control panel > Privileges

Phân quyền cho TEAM\Design được quyền truy cập vào các shared folder

sử dụng Calendar, Chat, Drive, File Station, Mail Plus, Note Station,

Phân quyền cho TEAM\Design được quyền sử dụng các ứng dụng như Calendar, Chat, Drive, File Station, Mail Plus, Note Station,..

Tạo Calendar dùng chung

Trong calendar, tạo mới và share

Môi trường chat nội bộ

Truy cập Chat Admin Console

Voice chat và biểu quyết

Môi trường email nội bộ

Truy cập MailPlus server, chỉnh account type về domain Users

giảm mức độ security trong gmail

Leave a Reply