Chữ chạy theo đường dẫn

Một trong những hoạt cảnh đơn giản nhất là cho một chuỗi text chuyển động theo một đường dẫn. Chuyển động này hay sử dụng ở phần đầu phim khi giới thiệu vai diễn và các thành phần tham gia như đạo diễn, âm thanh, ánh sáng,..

Bước 1: Tạo một đoạn text

Nhập một đoạn text bằng Text tool trong canvas toolbar (thanh công cụ bên dưới canvas)

Chỉnh các thuộc tính cơ bản của text trong bảng lệnh inspector

Bước 2: Tạo đường dẫn

 • Trong canvas toolbar: chọn công cụ Bezier vẽ một đường path
 • Bên bảng lệnh Inspector > Geometry
  • Bỏ màu fill đường dẫn: Đường dẫn chỉ là đường, không nên cho nó là mảng, vì vậy cần tắt mảng đi (bỏ kiểm Fill)
  • Chỉnh sửa thuộc tính độ dầy đường dẫn trong Outline

Bước 3: Gắn text lên đường dẫn

Chọn đoạn text, trong Inspector > text > Layout

 • Layout Controls > Layout Method: Path
 • Path Options
  • Path Shape: Geometry
  • Kéo Bezier từ Project pane vào ô Shape Source

Bước 4: Tạo chuyển động chuổi text chạy trên đường dẫn

Chúng sẽ tạo chuyển động bằng cách add keyframe vào thuộc tính Path Offset

Khi kéo thanh trượt (slide) của Path Offset chuổi text sẽ di chuyển trên đường dẫn

 • Chọn vị trí bắt đầu (In point):
  • Trên Timing pane: kéo Playhead về frame 1
  • Trên Path Offset: kéo con trượt về bên trái để xác định vị trí bắt đầu. Nhấn nút dấu + bên phải để add key frame
 • Chọn vị trí kết thúc (Out point) chuyển động
  • Trên Timing pane: kéo Playhead về frame 30 (nếu chuyển động trên 30 frames)
  • Trên Path Offset: kéo con trượt về phải để xác định vị trí dừng chuyển động. Nhấn nút dấu + bên phải để add key frame

Vậy là chuổi text đã có 2 trạng thái: trước và sau chuyển động

Nhấn spacebar để khỏi động quá trình diễn hoạt

chuyên đề Motion

Leave a Reply