Affinity Publisher

Affinity Publisher là gì?
Các câu hỏi thường gặp
Hệ thống phím tắt
Kho tài nguyên Affinity (Brush, pattern, swatch, asset..)

Affinity Publisher và Adobe Indesign
Affinity Publisher và QuarkXPress

 

MỤC LỤC

Thiết lập và giao diện

Text

 • Dropcap
 • Format
 • Text chạy trên đường dẫn
 • Text in shape
 • Link giữa các khối text
 • convert to curve
 • chữ 3D

Hình ảnh

 • Text và image
 • Hiệu ứng mặt nạ

Dàn trang

 • Artboard
 • Trang mục lục
 • master page
 • Đánh số trang
 • Trang index
 • Data merge

Tương tác – interactive

 • PDF for pring và for web
 • Liên kết và button
 • Chèn slide ảnh
 • Chèn video

Công cụ tạo hình shape

 • Các hình cơ bản
 • Convert to curve

Màu sắc và hiệu ứng nền

 • Fill and Stroke

File

 • Xuất file PDF tương tác
CÁC THỦ THUẬT LIÊN QUAN

Affinity Designer (MaciPad)
Affinity Photo (MaciPad)
Affinity Publisher (Mac)