Affinity Designer iPad

Affinity Designer trên iPad
Các câu hỏi thường gặp
Các thao tác đa chạm
Kho tài nguyên Affinity (Brush, pattern, swatch, asset..)

Vẽ digital vector
Affinity Designer và Adobe Illustrator

 

Thiết lập

Draw

Object

shape

  • Hình vuông
  • Hình tròn
  • Hình đa giác

Tools

text

  • Bỏ kiểm tra lỗi chính tả

Tips

CÁC THỦ THUẬT LIÊN QUAN

Affinity Designer (MaciPad)
Affinity Photo (MaciPad)
Affinity Publisher (Mac)

Affinity Designer trên Mac