Affinity Photo iPad

Giới thiệu
Câu hỏi thường gặp
Các thao tác cảm ứng
Kho tài nguyên Affinity (Brush, pattern, swatch, asset..)

Photoshop vs Affinity Photo

Thiết lập

Transform

 • Crop tool
 • perspective

Color

Layer

Retouch

Effect

Text

Filter

 • Blur
  • Average: lấy màu trung bình của mảng
  • Gaussian Blur
  • Diffuse Glow
  • Box Blur
  • Motion Blur
  • Radial Blur
  • Zoom Blur
  • Lens Blur
  • Depth Of Field Blur
  • Field Blur
  • Maximum Blur
  • Minimum Blur
  • Bilateral Blur
  • Median Blur
  • Custom Blur
 • Sharpen
  • Unsharp Mask
  • Clarity
  • High Pass
 • Distort
  • Deform
  • Perspective
  • Twirl
  • Pinch/Punch
  • Spherical
  • Ripple
  • Lens Distortion
  • Rectangular to Polar
  • Polar to Rectangular
  • Pixelate
  • Displace
  • Shear
  • Mirror
  • Affine
  • Equations
 • Noise
  • Denoise
  • Add Noise
  • Diffuse
  • Perlin Noise
  • FFT Denoise
  • Dust & Scratches
 • Detect
  • Detect Edges
  • Detect Horizontal Edges
  • Detect Vertical Edges
 • Colors
  • Vignette
  • Remove Vignette
  • Chromatic Aberration
  • Remove White Matte: Remove tiny white edge around extracted object
  • Remove Black Matte: Remove tiny black edge around extracted object
  • Defringe
  • Erase White Paper
  • Monochrome Dither
  • Web Safe Dither
  • Emboss
  • Solarize
  • Halftone
  • Voronoi
  • Procedural Texture
 • Other
  • Lighting
  • Haze Removal
  • Shadows / Highlights

tips

Hiệu ứng khung ảnh ghép – Vertical panels effect
Chỉnh màu ảnh ghép hợp với nền
Tạo chất liệu kim loại phay xước
Hiệu ứng mô hình thu nhỏ
Ảnh nghệ thuật kiểu Grid-Art
Tạo chất liệu vân gỗ
Khung cảnh dưới mặt nước
Hiệu ứng chữ Light Burst
Hiệu ứng mặt nước phản chiếu
Hiệu ứng chữ bằng vàng
Hiệu ứng màn hình TV
Hiệu ứng quả đất tí hon
Hiệu ứng giọt nước trên cánh hoa
Hiệu ứng viền ảnh trong Affinity Photo iPad
Hiệu ứng chữ nước

Engraving lines – youtube

CÁC THỦ THUẬT LIÊN QUAN

Affinity Designer (MaciPad)
Affinity Photo (MaciPad)
Affinity Publisher (Mac)