Affinity Photo

Affinity Photo là gì?
Affinity Photo – Hỏi nhanh, đáp gọn
Hệ thống phím tắt
Kho tài nguyên Affinity (Brush, pattern, swatch, asset..)

Photoshop và Affinity Photo

 

Thiết lập

Transform: sử dụng move tool và điều chỉnh bounding box

Brush

 • Cấu trúc cọ
 • Cọ đa nét

Retouch

Layer

 • Chế độ Solo
 • Các chế độ hoà trộn
 • Mở nhiều ảnh vào bảng lệnh layer: kéo các ảnh vào canvas

Hiệu ứng

 • Distort Equations
 • …………

Filter

 • Blur
  • Average: lấy màu trung bình của mảng
  • Gaussian Blur
  • Diffuse Glow
  • Box Blur
  • Motion Blur
  • Radial Blur
  • Zoom Blur
  • Lens Blur
  • Depth Of Field Blur
  • Field Blur
  • Maximum Blur
  • Minimum Blur
  • Bilateral Blur
  • Median Blur
  • Custom Blur
 • Sharpen
  • Unsharp Mask
  • Clarity
  • High Pass
 • Distort
  • Deform
  • Perspective
  • Twirl
  • Pinch/Punch
  • Spherical
  • Ripple
  • Lens Distortion
  • Rectangular to Polar
  • Polar to Rectangular
  • Pixelate
  • Displace
  • Shear
  • Mirror
  • Affine
  • Equations
 • Noise
  • Denoise
  • Add Noise
  • Diffuse
  • Perlin Noise
  • FFT Denoise
  • Dust & Scratches
 • Detect
  • Detect Edges
  • Detect Horizontal Edges
  • Detect Vertical Edges
 • Colors
  • Vignette
  • Remove Vignette
  • Chromatic Aberration
  • Remove White Matte: Remove tiny white edge around extracted object
  • Remove Black Matte: Remove tiny black edge around extracted object
  • Defringe
  • Erase White Paper
  • Monochrome Dither
  • Web Safe Dither
  • Emboss
  • Solarize
  • Halftone
  • Voronoi
  • Procedural Texture
 • Other
  • Lighting
  • Haze Removal
  • Shadows / Highlights

 

 

CÁC THỦ THUẬT LIÊN QUAN

Affinity Designer (MaciPad)
Affinity Photo (MaciPad)
Affinity Publisher (Mac)


Tham khảo:
https://affinity.help/photo/en-US.lproj/index.html