Blender

Giới thiệu
Hệ thống phím tắt
Blender và Maya
Những câu hỏi thường gặp

 

Thiết lập, giao diện

 • Giao diện và vùng nhìn
 • Giao diện (Help, Grid, Unit, Tape)
 • Các thiết lập mouse, keyboard
 • Thao tác trên nhiều màn hình (youtube)

Thao tác vùng nhìn

 • Các công cụ điều khiển: Pan, Orbit, Rotate
 • Các vùng nhìn: Top, bottom – froint, back – right, left – perspective, ortho
 • Chuyển từ 1 – 4 vùng nhìn

Thao tác với đối tượng

 • Tạo đối tượng bằng cách nhập thông số chính xác
 • Tạo đối tượng bằng mouse
 • Chỉnh sửa thuộc tính đối tượng
 • Delete vs Dissolve (youtube)
 • Tách ghép đối tượng (youtube)
 • Create a inner face (youtube)

 


Tham khảo: https://wiki.blender.org/wiki/Reference/Release_Notes/2.80/UI#Templates