GIMP

Thao tác với path tool

Click tạo node

Sửa tiếp tuyến: nhả chuột sửa, click tiếp sẽ vẽ tiếp