iThoughts-ipad

Giới thiệu
Các thao tác cảm ứng
Các câu hỏi thường gặp

Giao diện 1 mindmap đơn giản
Tạo topic, copy, delete
Topic – Di chuyển, tách, gộp

Mục và Links
Tạo sơ đồ tư duy
Tạo sơ đồ quy trình
Quản lý công việc
Phát thảo

iThoughts Mac


Tham khảo: https://www.toketaware.com/ithoughts-help