iThoughts-mac

Giới thiệu
Hệ thốngt phím tắt
Các câu hỏi thường gặp

Mục và Links
Tạo sơ đồ tư duy
Tạo sơ đồ quy trình
Quản lý công việc
Phát thảo

iThoughts iPad


Tham khảo: https://www.toketaware.com/ithoughts-help