Apple Pages

Thủ Thuật Apple Pages trên MacOS

Giới thiệu
Phím tắt
Pages – Hỏi nhanh đáp gọn

text

Paragraph

  • Paragraph + style
  • Dropcap
  • collumn
  • list

Table

Layout

Trang Trí

 

 

Thủ thuật

  • Cấu trúc một tiểu luận Thạc sĩ Mỹ thuật
  • Cấu trúc một luận văn thạc sĩ mỹ thuật
  • Trang tài liệu tham khảo

Tham khảo:
https://help.apple.com/functions/mac/9.1/
https://help.apple.com/pages/mac/8.1/