Shapr3D

Giao diện vùng nhìn
Các thao tác cảm ứng
Câu hỏi thường gặp
Từ Sketchup đến Shapr3D

Thiết lập

Thao tác với 2D

Tạo khối từ các thành phần 2D

  • extrude
  • Revolve
  • loft

Các phép biến đổi

Chỉnh sửa khối 3D

  • benvel
  • tap

Thao tác trên nhiều khối

  • Duplicate
  • Array
  • Align, arrange
  • unit, subtract, interset,..

– Dựng một mô hình nhà đơn giản

 


Tham khảo: https://support.shapr3d.com/hc/en-us