Unity 2017 và các câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp khi sử dụng Unity

View đối tượng nhanh về giữa khung hình scene

Dclick đối tượng trong Hierachy hay click Edit > Frame Selected F

Đưa đối tượng về gốc tọa độ (0,0,0)

Click Reset trong menu context bảng lệnh transform trong inspector

Align 2 đối tượng

Extrude một mặt phẳng 2D thành khối 3D

Leave a Reply