Vấn đề cơ bản về ĐƯỜNG NÉT

“..geometry is to plastic arts what grammar is to the art of the writer” ~ Guillaume Apellinaire

Dịch từ Lessons from the Easel

“.. Hình học đối với nghệ thuật tạo hình cũng giống như ngữ pháp trong nghệ thuật viết văn vậy”     ~ Guillaume Apellinaire

 

#1. Contour and Gesture

All drawing done with a Pilot Extra Fine pen on steno paper.
Imagine touching the contour of the form your drawing.

ĐƯỜNG VIỀN VÀ THAO TÁC

Right from the get-go, know that there’s primary approaches to making a line drawing. CONTOUR and GESTURE. And while each have numerous off shoots. In tandem, they can put into play the dynamics of contrast. Which is so important to the creative process. The 3 lessons following this one will deal with those various off shoots.
Ngay từ khởi đầu, biết rằng có các phương pháp tiếp cận chính để thực hiện vẽ 1 đường thẳng. ĐƯỜNG VIỀN và THAO TÁC. Và trong mỗi chúng có vô số các nhánh hỗ trợ. Chúng có thể đặt vào vai trò của các chuyển động của tương phản. Mà quá quan trọng với tiến trình sáng tạo. 3 bài học sau sẽ đối phó với các nhánh hỗ trợ khác nhau đó.

All drawing done with a Pilot Extra Fine pen on steno paper.
Tất cả các bản vẽ được thực hiện với viết Pilot nét nhỏ trên giấy tốc ký

Pencils, pens, chalk, charcoal, a brush, even a computer mouse are all capable of making beautiful marks. What’s your favorite? And don’t let anyone force a tool upon you because “that’s the way the Master’s did it”. Most “Masters” were rebels, so trust your gut.
Viết chì, viết mực, phấn tiên, than, cọ, thậm chí con chuột máy tính đều có thể giúp bạn vẽ đẹp. Cứ chọn công cụ bạn ưa thích? và đừng cho phép ai ép bạn chọn công cụ vì “Đó là cách các bậc thầy đã làm”. Hầu hết “các bậc thầy” đều là những kẻ nổi loạn, vì vậy hãy tin vào linh cảm của bạn.

GESTURE DRAWING – Vẽ thao tác

Gesture drawing is about what the object is doing. There’s movement and attitude in even a lowly mug. It was put down and will be picked up, and a good drawing is capable of capturing this.
Thao tác vẽ là về những gì mà đối tượng đang làm. Có sự chuyển động và hành vi trong ngay cả một chiếc cốc thấp nhỏ. Nó là đặt xuống và cầm lên, và vẽ tốt là có khả năng nắm bắt được điều này.

CONTOUR DRAWING – Vẽ đường viền

A contour drawing deals with shape and proportion. More logical than expressive in approach, the process demands a close scrutiny of the form and a cool detachment from trying to record every wiggle in the silhouette.
Vẽ đường viền đối phó với hình dạng và tỉ lệ. Logic hơn biểu cảm trong tiếp cận, Quá trình này đòi hỏi một sự giám sát chặt chẽ của hình khối và sự tách rời tốt từ việc cố gắng ghi nhận mọi sự lung lay hình bóng.

Imagine touching the contour of the form your drawing.
Hãy tưởng tượng cái chạm vào đường viền của hình khối trong bản vẽ của bạn.

#2. Overlapping

“X marks the spot.”  ~ Hercule Perrolt

KỸ THUẬT CHỒNG LẤP NHAU

Overlapping forms are the key to 3 dimensional drawing and painting.
Các hình khối chồng lấp là chìa khóa tạo ra tranh và bản vẽ 3 chiều

While it’s impossible to create a solid object on a flat surface, it is possible to IMPLY a feeling of space, solidity and dimension.
Trong khi nó không thể tạo ra một đối tượng rắn trên bề mặt phẳng, nó có thể ẨN DỤ một cảm giác không gian, vững chắc và khoảng cách.

STEP #1: Doodle a square on a piece of paper.
Phác họa một hình vuông lên một mảnh giấy

STEP #2: Now doodle 3 more, lined up like a pair of steps.
Giờ phác họa thêm 3 cái nữa, xếp thành hàng giống như từng cặp bước đi

STEP #3: Draw three more except this time overlap them.
Vẽ thêm 3 hình nhưng lần này chồng lấp lên chúng.

PRESTO! We now have an illusion of three squares going back In space.
NHANH! Giờ chúng ta có một ảo giác là 3 hình vuông trong không gian (cái này đứng sau cái kia)

STEP #4: Draw 3 circles. Vẽ 3 vòng tròn

STEP #5: Draw a line to the center of the first circle. Stop. Continue on the other side to the center of the second circle. Stop. Repeat the process with the third circle. Wind up by drawing a tail on the back side of the last circle.
Vẽ một đường nét đến tâm hình tròn đầu tiên. Dừng lại.Tiếp tục bên mặt kia đến tâm dường tròn thứ 2. Dừng lại. Lặp lại thao tác với đường tròn thứ 3. Kết thúc bằng cách vẽ cái đuôi đường nét bên mặt kia của đường tròn cuối cùng.

Again. the magic of overlapping implies the illusion of depth. And what were three, flat, unrelated circles, have now taken on the dimension of a string of pearls.
Một lần nữa, ma thuật của chồng lấp hàm ý một ảo giác về chiều sâu. Và 3 vòng tròn bằng phẳng, không liên quan nhau, giờ đã đảm nhiệm khoảng cách của một chuỗi ngọc trai.

A potential dynamic occurs whenever 2 lines intersect. The artist’s challenge is to decide which line is in front, and which goes back.
Một động lực tiềm năng xảy ra ở mỗi chỗ 2 đường cắt nhau. Thách thức của người nghệ sĩ là để quyết định đường nào nằm trước và đường nào nằm sau.

2 TUỲ CHỌN – TWO OPTIONS

  • Space shown in back line when overlapped by front line.
    Không gian được thể hiện ở đường phía sau khi được đường phía trước chồng lấp
  • Front line thicker than back line.
    Đường nét ở phía trước dày hơn đường phía sau 

#3. Sight Size Drawing

Drawing what you see, the size you see it…

Vẽ những gì bạn thấy, kích thước mà bạn nhìn thấy nó..

The concept is simple enough. Make sure that your drawing is the same size as the image you’re trying to duplicate. Study the 4 step demonstration below, then take a shot at drawing something on your own.
Khái niệm này khá đơn giản. Hãy chắc chắn rằng bản vẽ của bạn có cùng kích thước với hình ảnh mà bạn đang cố gắng sao chép. Nghiên cứu 4 bước trình diễn dưới đây, sau đó chụp lại vào cách vẽ một cái gì đó cho riêng bạn.

After mastering a couple still lifes try your hand at a chair, table and eventually a whole room. Then there’s the great outdoors.
Sau khi làm chủ vài bức tĩnh vật thử tay ở cái ghế, bàn và cuối cùng là toàn bộ căn phòng. Sau đó có cảnh ngoài trời tuyệt vời.

‘3 looks, 2 thinks and 1 application.” ~ Paul Sousa

“ 3 nhìn, 2 nghĩ và một thực hành” 

STEP #1: With a pencil, brush or ruler, determine the top to bottom dimension of your subject.
Với viết chì, cọ vẽ và thước đo, xác định khoảng cách từ đỉnh đầu đến đáy của đối tượng

Avoid erasing. Even If you’re a bit off, a decisive statement, confidently applied is a lot more compelling than an accurate, yet tediously overworked drawing.
Tránh tẩy xóa, ngay cả khi bạn vẽ sai, cứ tự tin vẽ lại sẽ hấp dẫn hơn nhiều với một đường nét chính xác, cố gắng quá sức chán ngắt

STEP #2: Draw a vertical line duplicating the top to bottom dimension.
Kẻ một đường thẳng đứng nhân đôi khoảng cách từ đỉnh đến đáy

Skip the shadows till you get to the tone section.
Bỏ qua phần bóng tối cho đến khi bạn đến phần nói về sắc độ

STEP #3: Now draw the horizontal portions of the form, still trying to match the size of your drawing with the size of the object.
Bây giờ vẽ các đoạn ngang của hình khối, vẫn đang cố gắng để làm cho vừa khớp kích thước bản vẽ với kích thước của đối tượng

STEP #4: Repeat the procedure with the other objects in the composition. Then move on to the contours of the various forms.
Lặp lại tiến trình với các đối tượng khác có trong bố cục. Sau đó di chuyển đến những đường viền của nhiều hình khối khác nhau. 

#4. Drawing a Complex Object

Vẽ một đối tượng phức tạp

Analyzing complex forms…

Phân tích các hình khối phức tạp..

“Of a good beginning corneth a good end.” ~ John Heywood

Drawings made with a Pilot Precise, extra sharp pen on steno paper.
Các hình vẽ được thực hiện với viết mực ngòi nhỏ trên giấy tốc ký. 

Our last lesson was about drawing a mug. This one tackles the seemingly trite construction of 3 rubber band. Why? Because It will force you to really study the object. Mugs are easy, just a cyllinder with a handle. A rubber band requires a real anatysls of the form. The wonder of it all is, once completed, the structural components that make up 3 rubber bard are similar to lots of items, as tbe doodles below illustrate. So pick up your pencil. Scare up something small or silly like a yo-yo, sneaker, can opener or paper clip and start drawing.
Bài học cuối cùng của chúng tôi là vẽ một cái cốc. Điều này nắm chặt sự xây dựng có vẻ tầm thường của 3 đai cao su. Tại sao? Bởi vì nó sẽ bắt buộc bạn nghiên cứu về đối tượng. Những cái cốc thì dễ dàng, chỉ là một ống hình trụ có tay cầm. Một cái vòng cao su đòi hỏi một sự phân tích thực sự về hình khối. Sự kỳ diệu của nó tất cả là, một khi đã hoàn thành, các thành phần cấu trúc mà tạo nên 3 vòng cao su thì tương tự rất nhiều thứ, giống như các vẽ phác dưới đây minh họa. Vì thế hãy cầm viết chì lên, thu lượm nhanh thứ gì đó nhỏ hoặc ngớ ngẩn như con quay yo-yo, chiếc giày, có thể là cái mở nút chai hay cái kẹp giấy và bắt đầu vẽ

a Stack of Cheese, a Beer Can, a Wedding ring, a Fort, Coins, Poker Chips
một chồng phomai, một lon bia, một cái nhẫn cưới, đồng tiền, thẻ casino

No matter how you slice it, every form, great or small, can be broken down into a light, halftone and shadow.
Không thành vấn đề làm thế nào để cắt nó, mọi hình khối, to hay nhỏ, có thể phân ra các mảng sáng, mảng vừa và mảng tối.

#5. Drawing With Shadows

Vẽ với các mảng bóng tối

Rembrandt, Seurat, Van Gogh. Wyeth and even Andy Warhol all used shadows to energize their drawings. The beauty of this technique lies in its enormous range of flexibility. Van Gogh chose clunky. Seurat was susve. Warhol, photoreallstic. A single source of light is of the utmost importance here because it reveals a clear pattern of light and dark. And the stronger the source the better.
Rembrandt, Seurat, Van Gogh. Wyeth và ngay cả Andy Warhol đều sử dụng mảng bóng tối để tăng sinh động cho tranh vẽ. Cái đẹp của kỹ thuật này nằm ở phạm vi linh hoạt to lớn. Van Gogh đã chọn nặng nề. Seurat là ngọt ngào, Warhol, tả thực. Một nguồn sáng đơn thì quan trọng cực kỳ ở đây bởi vì nó thể hiện một xu hướng rõ ràng của ánh sáng và bóng tối. Nguồn sáng càng mạnh càng tốt.

One good way to launch into shadow drawing is to use one of your own paitings (be sure there’s plenty of obvious shadows) as a basis.
Một cách tốt để bắt đầu vẽ bóng tối là sử dụng một trong những bức tranh vẽ của riêng bạn làm cơ sở (hãy chắc chắn có nhiều mảng tối rõ ràng).

REMEMBER: You’re making a drawing, not a painting. So don’t be shy about Ieaving some of the evidence of your handwork.
Nhớ rằng: Bạn đang thực hiện một bản vẽ, không phải một bức tranh. Vì vậy đừng e ngại về việc bỏ qua các bằng chứng công việc cực nhọc.

I used a blunt tipped Sharpie marking pen for drawing Illustrated above. Notice how much more assertive the image is than the more subdued Pilot Fine Point drawing shown on the right.
Tôi sử dụng một viết mực mòn đầu vẽ bức họa trên. Chú ý rằng hình ảnh đậm chắc nhiều hơn bao nhiêu thì nét vẽ bằng nét Pilot mảnh bên phải êm dịu bấy nhiêu.

A more delicate approach was employed in this drawing to evoke a softer, more sensitive quality to the Subject. I used a 2B charcoal pencil and my finger as a blending agents study how the shadow passages merge much more delicately into light than in the two previous examples.
Một các tiếp cận tinh tế hơn đã được sử dụng trong bản vẽ để gợi lên chất lượng mềm mại, nhạy cảm hơn với đối tượng. Tôi sử dụng chì than 2B và ngón tay như những tác nhân di nhòe nghiên cứu cách làm cho các đoạn bóng trộn lẫn vào nhau về phía mảng sáng tinh tế hơn nhiều 2 ví dụ trước đó.

“There is a thrill in discovering fresh patterns of shadow in familiar surroundings.” – Rex Brandt.

“Có một sự rung động trong việc khám phá những kiểu tươi mới của bóng tối trong cảnh quen thuộc xung quanh”

#6. Tonal Drawing

VẼ SẮC ĐỘ (vẽ tả thực theo trường phái cổ điển?)

STEP #1: With a relaxed grip on your drawing tool, start by sketching-in the gesture of the main components of your composition.
BƯỚC 1: Với tay cầm thoải mái lên công cụ vẽ, hãy bắt đầu bằng cách phác họa trong thao tác nhiều thành phần chính trong bố cục của bạn.

STEP #2: Next. Begin developing the secondary masses. Like a ship coming out of a fog, let the forms slowly develop from broad and generalized to more defined and precise. And try to keep things linear until all the main elements of the picture are accurately proportioned and Interestingly positioned with regard to the patterning of the composition.
BƯỚC 2: Tiếp theo, bắt đầu phát triển các khối thứ cấp. Giống như một con tàu nhô ra từ sương mù, để các hình khối chầm chậm phát triển từ tổng thể và chung chung đến lúc rõ ràng và chính xác hơn. Và cố gắng giữ mọi thứ thẳng cho đến khi các thành phần chính của bức tranh đạt tỉ lệ chính xác và định hình một cách thú vị liên quan với cách trang trí bố cục 

STEP #3: Now comes the tonal masses and here’s where lots of students lose it. The trick is to indicate the various lights, halftones and shadows you see yet organize them in such a way as to heighten rather than camouflage the underlying volumes of the objects you’re representing.
BƯỚC 3: Giờ đến các khối sắc độ và đây là đoạn rất nhiều sinh viên bỏ sót. Thủ thuật là định ra các mảng sáng, mảng vừa và mảng bóng tối khác nhau mà bạn thấy chưa tổ chức chúng theo một cách nào đó để nâng cao hơn là thay đổi các mảng khối cơ bản của đối tượng mà bạn đang đại diện.

STEP #4: This part is fun. But watch out you don’t finish things up too much. Tonal drawing can yield near photographic like effects, which has been the ruination of more than one good artist. So take your time, sculpting increasingly smaller forms until the picture appears convincing. Tonal drawing has a long and noble history going all the way back to the Renaissance. Learn from history, but do it your way. BƯỚC 4: Phần này vui vẻ. Nhưng hãy cẩn thận bạn không phải kết thúc quá nhiều thứ. Vẽ sắc độ có thể sinh ra hiệu ứng gần giống với ảnh chụp, mà đã từng là một cám dỗ nhiều hơn một họa sĩ giỏi. Vì thế hãy dành thời gian, như điêu khắc đi từ các hình khối nhỏ cho đến khi hình ảnh xuất hiện thuyết phục. Vẽ sắc độ có một lịch sử dài và quý tộc đi xuyên suốt thời kỳ Phục Hưng. Hãy học tập từ lịch sử, nhưng hãy làm theo cách của bạn.

Art is only art when it is confined within a self imposed form”  ~ John F. Carlson

Nghệ thuật chỉ là nghệ thuật khi nó bị giam trong một khuôn mẫu tự áp đặt


Leave a Reply